LTO Noord en WUR: geen negatieve invloed REC op gewassen in de omgeving

LTO Noord content over metingen energiecentrale Harlingen

De rookgassen uit Reststoffenenergiecentrale (REC) van Omrin in Harlingen hebben geen negatieve invloed op de agrarische productie in de buurt. Uit het monitoringsonderzoek over het jaar 2018 bleek dat er geen kwalijke stoffen uit  de centralezijn neergedaald op de gewassen op landbouwpercelen. Sinds de start van de REC loopt er in opdracht van LTO Noord een biomonitoringprogramma uitgevoerd door Wageningen UR. LTO Noord is content dat agrariërs zich geen zorgen hoeven te maken over luchtkwaliteit,

In het monitoringsonderzoek wordt gekeken naar de verspreiding van diverse stoffen die in potentie uit de schoorsteen van de vuilverbrandingscentrale kunnen komen. Het voorkomen van die stoffen in speciaal hiervoor geteelde spinazie en boerenkool dient als graadmeter. Tevens wordt gras en  koemelk bemonsterd en wordt met kalkpapier een bepaling gedaan. Met die verschillende methoden wordt gemeten aan concentraties van stoffen als cadmium, kwik, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), dioxinen en fluoriden. Voor de gehalten van cadmium, kwik, fluoriden en dioxinen zijn in de metingen geen waarden gevonden die laten zien dat de REC iets toevoegt aan het achtergrondniveau van die stoffen.

Aanvullend onderzoek na calamiteit
Na de calamiteit in de installatie van oktober 2018 startte WUR, op initiatief van de OMRIN, een aanvullend onderzoek naar de neersalg van PAK’s op gras.  De hier gevonden waarden waren niet hoger dan de tegelijkertijd gevonden waarden op een referentiepunt, buiten de invloedssfeer van de installatie. De gevonden waardes liggen ruim binnen de veilige marges t.b.v. de consumptiekwaliteit. De conclusie dat de REC niet zorgt voor een extra belasting is, gezien de resultaten in het rapport, gerechtvaardigd.

LTO Noord afdeling Noardwest Fryslân is tevreden met de resultaten. De afdeling vindt het belangrijk om als sector van jaar tot jaar de vinger aan de pols te houden. ‘Als voedselproducent streven wij naar hoge kwaliteit van onze producten. Het onderzoek heeft aangetoond dat de REC niet van invloed is geweest op deze kwaliteit. Uiteraard zijn we daar erg blij mee’ laat bestuurder Ane de Witte weten.

Ook in 2019 zal de Wageningen UR, in opdracht van LTO Noord en OMRIN, een biomonitoring uitvoeren. Het definitieve onderzoeksrapport is te lezen via de website van de REC https://www.omrin.nl/uploads/rec-biomonitoring-jaarrapport-2018-wpr-rapport-915.pdf