Kunststofindustrie vraagt om beprijzen alle tasjes

Erik de Ruijter (NRK), Theo Stijnen (PlasticsEurope Nederland) en Aafko Schanssema (NRK Verpakkingen) met de petitie ‘Alle tassen beprijzen’

Vertegenwoordigers van de kunststofindustrie hebben in een petitie gevraagd het verbod op het gratis verstrekken van draagtassen uit te breiden naar álle tassen. Aanleiding voor het verzoek is het feit dat het huidige tasjesbesluit weliswaar zeer effectief is, maar dat de milieuwinst van minder plastic tasjes teniet gedaan wordt door toename van de milieudruk van papieren tassen. De kunststofindustrie onderbouwt haar verzoek met de onderzoeksresultaten uit het onafhankelijke rapport ‘Alle tasjes beprijzen’, uitgevoerd door CE Delft. Voorzitter van de vaste Kamercommissie Tjeerd van Dekken (PvdA) heeft de petitie op 25 oktober in ontvangst genomen, in aanwezigheid van de Kamerleden Remco Dijkstra (VVD), Eric Smaling (SP), Agnes Mulder (CDA), Liesbeth van Tongeren (Groen Links), Yasemin Çegerek (PvdA), Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) en Carla Dik-Faber (CU). De Kamerleden hebben positief op de petitie gereageerd en brengen deze morgen al in tijdens het plenaire Voortgezet Algemeen Overleg.

NRK Verpakkingen, de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) en PlasticsEurope Nederland hopen met de petitie een feitelijke discussie op gang te brengen, gebaseerd op onafhankelijke onderzoeksresultaten. “Als het verbod op gratis tassen niet alleen voor plastic zou gelden, maar ook voor papier en textiel, zal de milieudruk substantieel dalen. Het huidige tasjesbesluit wekt de indruk dat tassen van andere materialen milieuvriendelijker zouden zijn. Dit is onjuist”, aldus Aafko Schanssema van NRK Verpakkingen. “Bovendien leidt het tot oneerlijke verhoudingen in de markt voor tassen. Met een maatregel tot het beprijzen van tassen van álle soorten materialen kan de overheid de milieueffecten door gebruik van tassen aanzienlijk terugdringen. Bovendien wordt hiermee het signaal afgegeven aan de burgers dat het relevant is om zuinig om te gaan met álle grondstoffen. Dat doet recht aan het recent door het kabinet gepubliceerde Rijksbreed programma Circulaire Economie.” De tekst van de petitie, het rapport ‘Alle tassen beprijzen’ en een Engelse samenvatting is beschikbaar op www.nrkverpakkingen.nl.

Verbod gratis plastic tassen
Sinds 1 januari 2016 is in Nederland een verbod van kracht op het gratis verstrekken van plastic tassen. Dit verbod sluit aan op het Europese plan om het aantal plastic tassen in Europa sterk te verminderen. Eerste indicaties uit de markt geven aan dat het aantal verstrekte plastic tassen door deze maatregelen gemiddeld met 60% gedaald is. Tegelijkertijd leidt het verbod op het gratis verstrekken van plastic tassen tot een groei van het gebruik van tassen van andere materialen, met name papier. Onderzoek van CE Delft toont aan dat de milieuwinst door minder plastic tassen te verstrekken bijna geheel wegvalt door de toegenomen milieudruk van papieren tassen. Een algemeen verbod op het gratis verstrekken van tassen, ongeacht het materiaal, is heel goed mogelijk binnen de Europese wet- en regelgeving. Zo blijkt uit onderzoek van Prof. Dr. Backes van de Universiteit Utrecht. Landen die voorliepen op Europese regelgeving zijn in het verleden vaak positief gewaardeerd.

Over NRK Verpakkingen
NRK Verpakkingen treedt op als belangenbehartiger en woordvoeder van de Nederlandse kunststofverpakkingsindustrie. Tot 1 september 2014 was de vereniging bekend onder de naam VMK (Vereniging Milieubeheer Kunststofverpakkingen). Deze branchevereniging heeft sinds zijn oprichting in 1992 zijn sporen verdiend met de verschillende verpakkingsconvenanten en de Raamovereenkomsten Verpakkingen I en II. NRK Verpakkingen zet vitale functies van kunststofverpakkingen op de agenda, zoals voedselveiligheid en milieuprestaties. Kennis van de (globaliserende) industrietak en verpakkingsontwikkelingen is daarbij cruciaal.