Jaarcijfers 2011 Van Gansewinkel Groep

Hogere operationele resultaten door overname Veolia België en efficiencyverbeteringen; lastige marktomstandigheden houden aan

 • Omzet € 1,2 miljard (+6%)
 • EBITDAE € 254 miljoen (+2%)
 • Bedrijfsresultaat € 59 miljoen (+18%)
 • Operationele kasstroom € 233 miljoen (+1%)
 • Nettoverlies neemt toe tot € 25 miljoen
 • Eigen vermogen € 162 miljoen per ultimo 2011 (+5%)
 • Resultaten positief beïnvloed door overname Veolia België
 • Prijsdruk binnen Inzameling & Services zet door in eerste kwartaal 2012

 

Afvaldienstverlener en grondstoffen- en energieleverancier Van Gansewinkel Groep zag de omzet en EBITDAE (winst voor rente, belasting, afschrijvingen,
amortisatie en uitzonderlijke resultaten) in 2011 met name stijgen door de overname van Veolia België en operationele verbeterslagen. Aan de andere kant werden de operationele resultaten beïnvloed door de tariefserosie binnen Energy from Waste en Inzameling & Services.

 

Ondanks de zwakke economische omstandigheden en de prijsdruk die Van Gansewinkel Groep binnen alle bedrijfsonderdelen heeft ervaren, is de onderneming in staat geweest concreet invulling te geven aan haar groeistrategie en zijn de efficiency en kwaliteit van het bedrijf toegenomen. Van Gansewinkel Groep heeft haar transitie naar een toonaangevende leverancier van grondstoffen en energie verder vorm gegeven. Met de overname van Veolia in België, een gezond inzamelings- en recyclingbedrijf met een jaaromzet van zo’n € 100 miljoen, heeft de onderneming haar leidende positie in de
Benelux verder verstevigd. Helaas is het bedrijf niet afdoende in staat geweest om de tariefserosie binnen de Nederlandse inzamelactiviteiten op te vangen. Met name in de tweede helft van het jaar was deze prijsdruk voelbaar en de omstandigheden zijn gedurende het eerste kwartaal van 2012 niet verbeterd. Van Gansewinkel Groep blijft zich dan ook focussen op efficiency- en kwaliteitsverbeteringen.

 

Financiële kerngegevens
in € miljoen 2011 2010
Omzet 1.186 1.115
EBITDAE 254 249
Bedrijfsresultaat 59 50
Nettoresultaat -25 -22
Eigen vermogen 162 154
Operationele kasstroom 233 230
Aflossing leningen -107 -83
Netto kasstroom -48 86

Tenderprocessen in 2009 voor de verwerking van huishoudelijk restafval hadden in 2011een negatief na-ijleffect van € 30 miljoen op het onderdeel Energy from Waste. De omzet van Energy from Waste daalde van € 277 miljoen naar € 242 miljoen, terwijl de EBITDAE terugliep van € 130 miljoen in 2010 naar € 109 miljoen in 2011.
De tariefserosie op de Energy from Waste-markt sloeg in 2011 nadrukkelijk over op de inzamelingsmarkt. Autonoom daalde de omzet van het onderdeel Inzameling & Services met € 10 miljoen tot € 849 miljoen, terwijl de EBITDAE met € 3 miljoen steeg tot € 117 miljoen. Sinds 1 augustus 2011 worden de resultaten van het overgenomen Veolia België geconsolideerd. Inclusief deze resultaten steeg de omzet van Inzameling & Services met € 24 miljoen tot € 883 miljoen en lag de EBITDAE € 7 miljoen hoger op € 121 miljoen.
Het onderdeel Recycling profiteerde met name in het eerste halfjaar van hogere grondstofprijzen. Autonoom steeg de omzet van het onderdeel met € 26 miljoen tot € 135 miljoen en liep de EBITDAE met €2 miljoen op tot € 18 miljoen. Inclusief de overname van Veolia België steeg de omzet van Recyling met € 33 miljoen tot €142 miljoen en steeg de EBITDAE met €6 miljoen tot € 22 miljoen.
Ondanks het nettoverlies steeg het eigen vermogen met 5% tot 162 miljoen, omdat de overname van Veolia België werd gefinancierd met kapitaal dat door de aandeelhouders werd ingebracht.
De operationele kasstroom bleef met € 233 miljoen sterk door maximaal behoud van bestaande business, focus op het werkkapitaalbeheer en operationele efficiencymaatregelen.
De netto kasstroom daalde in 2011 van € 86 miljoen naar € -48 miljoen, onder meer door de nieuwe financieringsvoorwaarden die Van Gansewinkel Groep in het eerste halfjaar overeenkwam met haar financiers. Bij de nieuwe voorwaarden werd meer ruimte gecreëerd binnen de convenanten en werden de aflossingsverplichtingen naar achteren geschoven. Dit bracht eenmalige kosten (€ 11 miljoen) en hogere rentelasten (€ 15 miljoen in 2011) met zich mee. Daarnaast werd in 2011 € 26 miljoen meer aan kapitaalinvesteringen (capex) uitgegeven dan in 2010. In totaal bedroeg de capex ondanks de economische tegenwind € 102 miljoen. In 2010 werd de netto kasstroom positief beïnvloed door een betaling van de gemeente Rotterdam van € 90 miljoen in het kader van de sluiting van de afvalenergiecentrale aan de Rotterdamse Brielselaan.

 

Efficiencymaatregelen
Van Gansewinkel Groep lanceerde in 2010 een groepsbreed efficiency- en kwaliteitsprogramma, onder de naam Fit for the Future. Doel van het programma is structurele kwaliteitsverbetering en versterking van de uitgangspositie voor verdere groei. In 2011 had het Fit for the Future-programma een extra positieve impact van € 46 miljoen op het EBITDAE-resultaat ten opzichte van 2010. Het programma wordt in 2012 voortgezet.

 

Ontwikkeling markten & activiteiten
De Benelux is de thuismarkt van Van Gansewinkel Groep, maar de onderneming is met haar onderdelen Inzameling & Services en Recycling ook actief in Frankrijk, Tsjechië, Polen, Duitsland, Portugal en Hongarije. In Europa zijn drie verschillende stadia te onderscheiden: landen waar afval wordt gestort; landen waar wordt gestort en beperkt wordt verbrand en hergebruikt; en landen met een hoge mate van hergebruik en waar weinig wordt verbrand en nauwelijks wordt gestort, zoals de Benelux. De landen waar Van Gansewinkel Groep actief is, zijn verspreid over deze drie stadia. Daarbij heeft Van Gansewinkel Groep als een van de weinige afvaldienstverleners in Europa de kennis en expertise in de gehele afvalketen.

 

Geografische omzetverdeling
In € mln 2011 2010
Nederland 816 821
België 274 215
Overige landen 96 79
Totaal 1.186 1.115

 

In Nederland daalde de omzet met 1% als gevolg van de prijserosie binnen Energy from Waste en Inzameling & Services. In België waren de marktomstandigheden stabieler en steeg de omzet met name door de overname van Veolia België met 27%. In de overige landen heeft Van Gansewinkel Groep vooralsnog beperkte marktposities. Met uitzondering van Duitsland realiseerde de onderneming ondanks de zwakke economische omstandigheden in alle landen buiten de Benelux autonome groei.

 

Verdeling omzet en EBITDAE *
In € mln 2011 2010
Omzet EBITDAE Omzet EBITDAE
Inzameling & Services 883 121 859 114
Recycling 142 22 109 17
Energy from Waste 242 109 227 130
Overige -81 2 -130 -12
Totaal 1.186 254 1.115 249
* De structuur van de businessunits is in 2011 in lijn gebracht met het aansturingsmodel binnen Van Gansewinkel Groep. De vergelijkende EBITDAE cijfers 2010 zijn hiervoor aangepast.

Inzameling & Services
Van Gansewinkel is specialist op het gebied van afvalmanagement, materiaalstromen en logistieke systemen. Het bedrijf zamelt afval in bij bedrijven, instellingen en huishoudens en transporteert de afvalstromen naar specifieke be- en verwerkingslocaties. Doel is ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk afval een tweede leven krijgt als grondstof voor nieuwe producten.

De overcapaciteit op de afvalverbrandingsmarkt had een negatief effect op de Nederlandse markt voor Inzameling & Services. Met verschillende kostenbesparings- en efficiencyprogramma’s is hierop geanticipeerd, hoewel dit niet afdoende was om autonome groei te realiseren. Wel kon de onderneming de inzamelvolumes vasthouden.

Van Gansewinkel boekte goede voortgang bij de implementatie van geautomatiseerde planningssystemen en boordcomputers in haar voertuigen en gaf verder vorm aan de afdeling Materials, Concepts & Infrastructure (MCI), van waaruit alle materiaalstromen worden gecoördineerd. MCI stemt de logistiek, locatiekeuze en materiaalstromen af op de marktvraag naar grond- en brandstoffen en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hiermee samenhangende innovatieve oplossingen.

Met de overname van Veolia in België (jaaromzet ca. € 100 miljoen) zette Van Gansewinkel een belangrijke stap in de uitvoering van haar groeistrategie. Met de acquisitie kreeg de onderneming er 450 medewerkers, 140 voertuigen en 13.000 klanten bij. De integratie verloopt soepel en volgens plan. Naar verwachting is Veolia medio 2012 volledig geïntegreerd. In totaal telt Van Gansewinkel in België nu circa 1.700 medewerkers en ongeveer 600 voertuigen.

In het noorden van Frankrijk versterkte Van Gansewinkel haar positie met de overname van Del Rosso, nabij Valenciennes. Dit inzamelbedrijf realiseert een jaaromzet van ongeveer € 1 miljoen.

Recycling
Coolrec, Maltha en Van Gansewinkel Minerals geven afval een tweede leven als grondstof. Coolrec is gespecialiseerd in recycling van metaal- en kunststofcombinaties, onder andere uit elektrische apparaten en ICT. Maltha is gespecialiseerd in glasrecycling en Van Gansewinkel Minerals is actief op het gebied van bodemsanering en grondreiniging en zet afvalstoffen om in secundaire grondstoffen, die worden afgezet onder de naam FORZ.

De mondiale aandacht voor de grondstoffenschaarste nam in 2011 verder toe. Mede hierdoor bleven de prijzen van primaire grondstoffen op een hoog niveau, ondanks de crisis. Hierdoor werd het voor producenten in toenemende mate financieel aantrekkelijker om secundaire grondstoffen in te zetten in plaats van primaire, natuurlijke grondstoffen. De recyclingbedrijven van Van Gansewinkel Groep zagen de vraag naar gerecyclede grondstoffen dan ook toenemen. Aan de andere kant leidde dit tot druk op de tarieven aan de voorkant, door de toenemende vraag naar volumes van marktspelers. Recyclingbedrijven moesten meer moeite doen om afvalstromen die geschikt zijn voor recycling binnen te krijgen.

Coolrec profiteerde met name van het hoge prijsniveau van non-ferro’s (o.a. aluminium en koper) en kunststoffen gedurende 2011. Maltha zag de marktvraag naar glasscherven als grondstof voor de productie van glas verder toenemen. De inzet van scherven bij het productieproces leidt tot energiereductie ten opzichte van het gebruik van primaire grondstoffen. Uit zowel economisch als ecologisch oogpunt kiest de (verpakkings)glasindustrie dan ook steeds vaker voor glasscherven.

Van Gansewinkel Minerals is met de grondstof FORZ actief in een markt die nauwelijks gevoelig is voor de fluctuerende grondstofprijzen. Door de inzet van FORZ blijven natuurlijke materialen als kalk en zand bespaard. Maar hoewel de capaciteit van zanden grindgroeves niet onbeperkt is, is van schaarste nog geen sprake. FORZ is een volwaardige vervanger van dure en schaarse primaire bouwstoffen en geschikt als funderings-, aanvul- of ophoogmateriaal, bijvoorbeeld voor de aanleg van parkeerplaatsen, bedrijfsterreinen en wegen.

Energy from Waste
AVR creëert ‘Energy from Waste’ door afval via verbrandingsprocessen om te zetten in (duurzame) energie. Het bedrijf heeft afvalenergiecentrales in Rozenburg en Duiven en richt zich steeds meer op waardecreatie door het winnen van energie uit afval. Zo transformeert AVR van traditionele afvalverbrander naar een duurzame energieproducent.

In Nederland is sprake van een overcapaciteit op de verwerkingsmarkt, waardoor de tarieven onder druk staan. Het tekort aan brandbaar afval bedroeg in 2011 circa 0,7-1,0 miljoen ton. In reactie hierop heeft de markt belangrijke slagen gemaakt als het gaat om de import van afval uit het buitenland. Het afgelopen jaar zijn de eerste grote buitenlandse volumes – met name uit Groot-Brittannië – door Nederlandse afvalenergiecentrales verwerkt en dit volume zal de komende jaren sterk toenemen. Hierdoor ontstaat naar verwachting een beter evenwicht op de Nederlandse markt, waardoor de neerwaartse prijsdruk zal stabiliseren.

AVR richt zich op een zo hoog mogelijk energierendement en heeft in 2011 belangrijke stappen gezet in de transformatie van traditionele afvalverbrander naar duurzame energieleverancier. Er is hard gewerkt aan de voorbereidingen op de aanleg van een stoompijp en een warmtenet, waarmee AVR omliggende industriële bedrijven en tienduizenden huishoudens in Rotterdam kan voorzien van stoom en warmte. Hiervoor heeft het bedrijf contacten gesloten met netbeerder Stedin en het Warmtebedriif Rotterdam.

Met langlopende contracten heeft AVR zich in ieder geval tot 2019 verzekerd van voldoende restafval als brandstof voor haar installaties. De onderneming is daarnaast succesvol in het aantrekken van buitenlandse afvalstromen.

Strategie
De strategie van Van Gansewinkel Groep is gebaseerd op 5 pijlers:

 1. Positieversterking Benelux

 2. Optimalisering Energy from Waste-activiteiten

 3. Creatie tweede thuismarkt in Centraal- en Oost-Europa

 4. Groei als grondstoffenleverancier

 5. Ontwikkeling nieuwe services

Van Gansewinkel Groep streeft naar groei van de (afval)dienstverleningsactiviteiten en een versnelde groei van de recyclingactiviteiten. Binnen de consoliderende afvalverbrandingsmarkt ligt de focus op maximaal energierendement. De bestaande portfolio en de bestaande geografische spreiding vormen het platform voor groei. De groei zal zowel autonoom als door acquisities worden gerealiseerd.

Duurzaamheid

 • Meer afval (58,1%) omgezet in grondstoffen (+1,4%)

 • 200.000 huishoudens voorzien van energie (+5%)

 • 1,22 miljoen ton CO2 vermeden in de keten (+4%)

 • 7 miljoen wegkilometers vermeden (+11%)

 • Ongevallen met verzuim sterk teruggebracht (-27%)

 • GRI A+-status voor geïntegreerd financieel en duurzaamheidsverslag

Van Gansewinkel Groep kan als afvaldienstverlener en grondstoffen- en energieleverancier een bijdrage leveren aan de oplossing van vraagstukken rond
grondstoffenschaarste en klimaatverandering. Met de kennis van logistieke systemen, materialen en recycling kan de onderneming materiaalketens sluitend maken, zodat natuurlijke grondstoffen in het milieu kunnen blijven. Recycling leidt in vrijwel alle gevallen tot CO2-reductie, dus zo draagt Van Gansewinkel Groep ook bij aan de strijd tegen klimaatverandering.

In 2011 is Van Gansewinkel Groep erin geslaagd om meer afval een tweede leven te geven dan het jaar ervoor. In totaal heeft 77,5% van het afval een tweede leven gekregen door als grondstof gebruikt te worden of nuttig te worden toegepast als groene energie. Door 58,1% van het afval in de vorm van een grond- of bouwstof een tweede leven te geven, werd ook de uitstoot van 1,22 miljoen ton CO2 voorkomen. Dit vertegenwoordigt 4,4% van de Europese doelstelling voor 2020 als het gaat om de reductie van CO2-emissies. In 2010 kreeg 56,7% een tweede leven als grondstof en werd de uitstoot van 1,17 miljoen ton CO2 voorkomen.

Door continue focus op routeoptimalisatie en transport over water in plaats van over de weg, vermeed de onderneming in 2011 bovendien 7 miljoen wegkilometers, tegen 6,3 miljoen wegkilometers een jaar eerder.

Afval dat niet meer gerecycled kan worden, zet Van Gansewinkel Groep in als grondstof voor de productie van (groene) energie. Met de twee afvalenergiecentrales van AVR in Duiven en Rozenburg leverde de onderneming in 2011 694 GWh elektriciteit aan het net en ruim 1.295 Tj aan warmte. De geleverde elektriciteit komt overeen met het energieverbruik van zo’n 200.000 huishoudens. Een jaar eerder werd genoeg elektriciteit voor 190.000 huishoudens geproduceerd.

De wereldwijde focus op grondstoffen, schaarste en duurzaamheid sluit perfect aan op de visie van Van Gansewinkel Groep: Afval Bestaat Niet. De vertaling van deze visie leidde begin 2011 onder meer tot de introductie van Van Gansewinkel Office Paper. Steeds meer klanten stapten gedurende het jaar over op dit 100% gerecyclede Cradle to Cradle-papier, vanwege het duurzame karakter. Het klantenbestand varieert van huisartsenpraktijken en campings tot grote organisaties als NAM/Shell, Staples, Multicopy, DHV, Sligro, Ziggo, Leger des Heils en Océ.

De focus op veiligheid is terug te zien in de veiligheidcijfers over 2011. Er deden zich geen fatale ongevallen voor en het aantal ongevallen met verzuim daalde met 27%.

Duurzame ontwikkeling is integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van Van Gansewinkel Groep. Met haar geïntegreerd financieel en duurzaamheidsverslag is de onderneming in drie jaar tijd gegroeid van een C+-status naar een A+-status volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze status vraagt om een bredere rapportage van kengetallen en leidt tot meer transparantie. Zowel de financiële als de niet-financiële gegevens zijn geverifieerd door een externe accountant.

Verwachtingen 2012
Van Gansewinkel Groep verwacht dat de bodem van de prijsdruk in de inzamelings- en verwerkingsmarkt is bereikt. Het eerste kwartaal laat echter nog geen opgaande lijn zien. Groepsbrede, effectieve efficiency- en kwaliteitsverbeteringen en de sterke Afval Bestaat Niet-propositie hebben naar verwachting een positief effect op de resultaten. Daarnaast wordt 2012 het eerste volledige jaar waarin de resultaten van Veolia België bijdragen aan de resultaten van Van Gansewinkel Groep. Gezien de onzekere economische en volatiele marktomstandigheden spreekt de onderneming geen financiële verwachtingen uit voor 2012.

Geïntegreerd financieel en duurzaamheidsverslag
Het geïntegreerde financiële en duurzaamheidsverslag 2011 is beschikbaar via de website van de onderneming. Bij de jaarrekening 2011, gebaseerd op IFRS-grondslagen, heeft de externe accountant (KPMG) een goedkeurende verklaring verstrekt. Ook heeft er een GRI A+-verificatie plaatsgevonden van de duurzaamheidsinformatie in het jaarverslag.

[vc_button title=”Meer over Van Gansewinkel” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/van-gansewinkel-afval-bestaat-niet/”]