Indaver zorgt steeds voor de duurzame verwerking van afvalstoffen die in de maatschappij vrijkomen. Ook in het huidige PFAS-dossier neemt Indaver deze maatschappelijke rol op en biedt zo een oplossing voor een probleem. Indaver beschikt over de best beschikbare technologie om de PFAS-verbindingen (waaronder PFOS) onomkeerbaar te vernietigen. Het verwerkingsproces verloopt volledig in lijn met de geldende wetgeving en de omgevingsvergunning.

Europese wetgeving bepaalt verwerkingsmethode voor PFAS houdend afval
De Europese Verordening voor POP’s (persistente organische polluenten) verplicht om deze persistente organische stoffen irreversibel of onomkeerbaar om te zetten door thermische verwerking. Afvalverbranding op hoge temperatuur is een geschikte en verplichte verwerkingstechniek voor de verwerking van afvalstoffen met hoge concentraties aan zeer persistente organische stoffen zoals o.a. pesticiden, herbiciden, PCB’s, dioxines en dus ook PFAS-verbindingen.

In de BREF Waste Incineration (Europese Referentiedocumenten) wordt beschreven met welke best Beschikbare Technieken deze verwerking dient te gebeuren. De BREF WI wordt heel zorgvuldig samengesteld door kennisinstellingen en wetenschappers en wordt ook om de 4 jaar gereviseerd zodat de verwerking steeds op de beste manier gebeurt, gebruik makend van nieuwe inzichten en nieuwe technologie waar mogelijk. Ook de BREF WI moet door de Europese lidstaten vertaald worden naar lokale wetgeving. De implementatie van deze BREF WI wordt gereflecteerd in de omgevingsvergunning van de verwerkingsinstallaties.

Safe sink voor gevaarlijke afvalstoffen
Indaver staat op haar site in Antwerpen jaarlijks in voor de veilige verwerking van circa 800 000 ton industriële afvalstoffen en medisch afval. De gevaarlijke of schadelijke componenten worden afgebroken of geborgen op een stortplaats zodat deze stoffen niet in de voedsel- of materiaalketen kunnen terechtkomen.

In de draaitrommelovens wordt jaarlijks circa 150 000 ton gevaarlijk afval thermisch verwerkt op hoge temperatuur. 10% van deze afvalstoffen bevatten PFAS verbindingen met een gemiddeld percentage PFAS van 2,7%. Dit betekent dat Indaver op jaarbasis een oplossing biedt voor een 400 à 450 ton fluor-organische verbindingen, of 0,3% van de totale hoeveelheid afval die verwerkt wordt in de draaitrommelovens. Een vijfde van de organo-fluorlast op de installatie is afkomstig van Belgische klanten, 4/5de is afkomstig van buitenlandse klanten, voornamelijk uit Nederland. Het grensoverschrijdend transport van gevaarlijk afval is binnen Europa heel rigoureus gereglementeerd. De betreffende autoriteiten houden elk verzoek tot overbrenging van afvalstoffen grondig tegen het licht alvorens goedkeuring te geven voor de overbrenging van deze afvalstoffen in functie van de beste verwerkingsmethode binnen Europa. Ook een deel van het gevaarlijk afval uit Vlaanderen kent een gepaste verwerking in buitenlandse installaties.

Verwerking op hoge temperatuur om PFAS af te breken 
In de draaitrommelovens van Indaver worden afvalstoffen met hoge PFAS concentraties op hoge temperatuur verbrand. Deze verwerkingsmethode staat beschreven in de BREF WI en is in lijn met de EU verordening voor de vernietiging van deze persistente polluenten. De verbranding op hoge temperatuur zorgt voor het onomkeerbaar vernietigen van de PFAS-verbindingen in het afval.

Zorgvuldige opvolging van het proces: voor, tijdens en na de verwerking
Indaver hanteert zeer strikte aanvaardings- en aanleveringsprocedures op inkomende afvalstoffen. Hierbij worden stalen van het afval voorafgaand aan de verwerking grondig geanalyseerd op samenstelling en reactie. Tijdens de aanlevering worden vrachten met hoge fluorlast extra geanalyseerd om het verwerkingsproces optimaal af te stemmen op het inkomend afval.

Afvalstoffen met hoge concentraties PFAS worden in de draaitrommelovens verbrand op hoge temperatuur. De PFAS verbinding wordt door de hoge temperatuur en de aanwezigheid van zuurstof onomkeerbaar afgebroken in verschillende molecules. De installaties zijn uitgerust met een zeer uitgebreide rookgaszuivering. Door het toevoegen van hulpstoffen zoals kalkmelk, worden de resterende fluorides afgevangen in de rookgassen en omgezet tot reststof zoals het onschadelijke calciumfluoride. Operators monitoren diverse parameters en volgen zo het proces continu en nauwgezet op.

Indaver zorgt ook voor de veilige en duurzame verwerking van de restproducten van de verwerking. Het residu wordt verder behandeld en geborgen op een stortplaats voor gevaarlijk afval. Deze stortplaats is ingericht met verschillende waterondoordringbare lagen om impact op lange termijn naar de omgeving te voorkomen.

Proces in lijn met omgevingsvergunning 
Het verwerkingsproces verloopt volgens de normen en voorwaarden die opgelegd zijn in de omgevingsvergunning.

De Indaver site in Antwerpen beschikt over een gescheiden rioleringsstelsel zodat proceswater nooit kan terecht komen in de openbare riolering.

Het afvalwater van de Indaver site in Antwerpen wordt gezuiverd in een waterzuiveringsinstallatie voor het geloosd wordt. Indaver beschikt al meer dan 10 jaar over componentspecifieke normering voor diverse PFAS verbindingen. De vergunningsvoorwaarden worden periodiek gereviseerd. De naleving van de vergunningsvoorwaarden wordt regelmatig gecontroleerd door de bevoegde autoriteiten.

Streven naar continue verbetering 
Indaver heeft steeds haar rol als essentiële schakel in een duurzaam afvalbeheer opgenomen. Als afvalverwerkingsbedrijf bieden wij een oplossing voor stromen die in de maatschappij vrijkomen en een risico kunnen inhouden voor mens en milieu als ze ongecontroleerd in de omgeving zouden terechtkomen. Wij volgen nieuwe ontwikkelingen op de voet en doen de nodige investeringen om processen steeds te verbeteren.

Wij verlenen ook nu onze volledige medewerking aan de autoriteiten om het wettelijk kader en de normeringen voor de toekomst verder op punt te stellen op basis van wetenschappelijke inzichten. Zo zorgen we mee voor een zuivere toekomst.