HVC Jaarverslag 2016

Met de ingebruikname van de bodemaswasinstallatie en de realisatie van offshore windpark Gemini zijn in 2016 belangrijke stappen gezet die een bijdrage leveren aan het streven van HVC om samen toe te werken naar een circulaire maatschappij, waarin grondstoffen behouden blijven voor hergebruik en recycling en energie duurzaam wordt opgewekt. Het nettoresultaat over 2016 bedroeg € 7,6 miljoen.

Waardevolle grondstoffen
In het afgelopen jaar heeft HVC fors ingezet op het verbeteren van de afvalscheidingsresultaten in de gemeenten waar HVC de inzameling verzorgt. Door de verschillende afvalstromen apart in te zamelen kunnen deze als grondstoffen opnieuw worden gebruikt. We zijn verheugd te zien dat onze inspanningen om waardevolle grondstoffen uit het restafval te halen, hun vruchten beginnen af te werpen. Bij gemeenten waar we inzamelen, zien we over 2016 een flinke daling van de hoeveelheid ingezameld restafval (7%) gecombineerd met een forse stijging van meer gescheiden waardevolle grondstoffen (10%). Daarnaast zien we een stijging van het aangeboden grof huishoudelijk afval (12%) bij de afvalbrengstations. De toename van de hoeveelheid ingezamelde verpakkingen (plastic, blik en pak) via bronscheiding is met 95% spectaculair te noemen. Hierbij heeft de komst in steeds meer gemeenten van een container aan huis voor dit afval, aan het goede scheidingsgedrag van inwoners bijgedragen. Om ook bij hoogbouwwoningen, waar bronscheiding lastiger is, zoveel mogelijk verpakkingen uit het restafval te halen, bouwen we momenteel een scheidingsinstallatie in Alkmaar. De hoeveelheid groente-, fruit- en tuinafval (gft) die we hebben ingezameld, is aanzienlijk gestegen (9%). Mede hierdoor konden we een recordproductie van groen gas realiseren. Omdat we verwachten dat deze trend doorzet, gaan we de vergistingscapaciteit uitbreiden. Op deze manier kunnen we van het gft-afval meer groen gas en compost maken.

In oktober hebben we een mooie recyclingstap toegevoegd door – als eerste ter wereld – een nieuwe grootschalige en geïntegreerde bodemaswasinstallatie in gebruik te nemen. In de installatie wassen we de bodemassen van de afvalenergiecentrales schoon, waardoor ze als vrij toepasbare bouwstof te gebruiken zijn als vervanger voor zand en grind bij het aanleggen van nieuwe wegen.

Meer duurzame energie
De totale duurzame energieproductie bedroeg in 2016 927 GWh (2015: 842 GWh), de hoogste jaarproductie tot nog toe en een toename van 10% t.o.v. 2015. Deze toename is met name toe te schrijven aan de energieproductie van offshore windpark Gemini, dat in maart 2016 de eerste groene stroom geleverd heeft.

De warmtenetten in Dordrecht en Alkmaar/Langedijk zijn in 2016 verder uitgebreid, zowel in de aanleg van het warmtenet als in de aansluiting van nieuwe bedrijven en huishoudens. Dit leidt per aansluiting tot maar liefst 72% minder uitstoot van het broeikasgas CO2. Over een jaar (begin 2018) zullen we het warmtenet van de regio Alkmaar loskoppelen van de afvalenergiecentrale en dit gaan voeden met warmte van de bio-energiecentrale. De warmte die we leveren aan huishoudens en bedrijven is dan helemaal groen.

Financiële prestaties
Het nettoresultaat over 2016 bedroeg € 7,6 miljoen, het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) € 111 miljoen en de vrije kasstroom € 60 miljoen. De vrije kasstromen zijn benut voor investeringen in verdere verduurzaming, die bovendien bijdragen aan het resultaat van HVC.

Download het jaarverslag 2016 hier.