Gemeente Amsterdam verkoopt AEB aan AVR

De gemeente Amsterdam heeft een verkoopovereenkomst gesloten met Harbour B.V., een 100% deelneming van AVR-Afvalverwerking B.V. (“AVR”), op basis waarvan zij haar 100%-aandelenbelang in afval energie bedrijf AEB Holding N.V. (“AEB”) verkoopt. De verkoopprijs bedraagt € 450 miljoen. De nieuwe eigenaar is een financieel solide partij met een focus op de lange termijn. AVR beschikt over veel ervaring in de Nederlandse markt en heeft een uitstekende reputatie op het gebied van verduurzaming en de opvang van CO2.

De verkoop van AEB is het resultaat van een competitief verkoopproces, waarin AVR naar voren is gekomen als de meest geschikte kandidaat-koper voor AEB. AVR is een ervaren partij, die in het verleden met succes eerst verzelfstandigd is en vervolgens naar de markt is gebracht. De verkoop aan AVR levert de gemeente bovendien de beste opbrengst op. De verkoop moet nog worden goedgekeurd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De verkoop aan AVR wordt behalve door het college van B&W, ook gesteund door de directie, raad van commissarissen en ondernemingsraad van AEB.

Wethouder Victor Everhardt (Deelnemingen): “We zijn tevreden met de overeenkomst. Met AVR krijgt AEB een kapitaalkrachtige nieuwe aandeelhouder en kan er verder worden gebouwd aan versterking en verduurzaming van de onderneming. Ik vertrouw er op dat AEB met deze koper een gezonde en stabiele toekomst tegemoet gaat, met zorg voor de medewerkers.”

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid): “Met deze eigenaar kan AEB verder bouwen aan een gezonde en duurzame toekomst, het bedrijf heeft een goede circulaire trackrecord. AVR heeft zich daarnaast gecommitteerd aan de afvang en opslag van CO2 en heeft daar ook al ervaring mee. Bovendien blijft met deze eigenaar de warmtevoorziening tot 2049 gegarandeerd. AEB blijft daarmee zijn belangrijke rol voor de stad vervullen.”

Paul Dirix, CEO van AEB: “Met AVR als eigenaar krijgen we de gewenste aandeelhouder met kennis van de markt en een langetermijnvisie. Zo kan AEB de weg omhoog met succes vervolgen. Deze transactie is in het belang van klanten, medewerkers en alle andere partijen die bij AEB betrokken zijn. Wij zien uit naar de samenwerking met AVR en zijn blij met hun commitment op het gebied van werkgelegenheid.”

Transactie
De gemeente verkoopt 100% van de aandelen in AEB. Ook de dochtervennootschappen van AEB maken deel uit van de transactie. Het gaat om AEB Bio-energiecentrale B.V., dat de biomassa-energiecentrale exploiteert, en AEB Exploitatie B.V. (het afval energie bedrijf).
AEB heeft ook een 40%-belang in Recycling Service Centrum B.V., dat sociaal werk en recycling combineert.

De verkoopprijs van AEB bedraagt € 450 miljoen. Na aflossing van de bankschuld van AEB en saldering met de liquide middelen resteert er een bedrag van circa € 300 miljoen. Van dit bedrag wordt de gemeentelening van circa € 160 miljoen afgelost en het wordt verminderd met de waarde van de aandelen AEB op de balans van de gemeente van € 70 miljoen. Het bedrag dat dan resteert is een boekwinst van circa € 60 miljoen. Deze boekwinst komt ten bate van de algemene middelen van de gemeente.

De verkoop is onder voorbehoud van goedkeuring door de ACM. De transactie zal naar verwachting in de loop van 2022 worden afgerond.

De gemeente Amsterdam heeft zich tijdens het verkoopproces laten bijstaan door M&A adviesbureau AXECO en op juridisch vlak door Pels Rijcken.

Factsheet: Kernpunten van de overeenkomst

  • De gemeente Amsterdam heeft overeenstemming bereikt met AVR over de verkoop van haar 100% aandelenbelang in AEB. AVR waardeert AEB op € 450 miljoen (vrij van liquiditeiten en schuld). Dat betekent dat na aflossing van de bankschuld van AEB en saldering met de liquide middelen er een bedrag resteert van circa € 300 miljoen als vergoeding voor de achtergestelde lening van de gemeente van circa € 160 miljoen en de aandelen AEB gezamenlijk. De waarde van de aandelen AEB op de gemeentebalans is € 70 miljoen, zodat een boekwinst overblijft van circa € 60 miljoen. Deze boekwinst komt ten bate van de algemene middelen van de gemeente. Het precieze bedrag dat de gemeente overhoudt hangt af van het tijdstip van de aandelenoverdracht (na goedkeuring van de ACM);
  • AVR zal de overname volledig uit eigen middelen financieren en zal ook na de overname een conservatieve financieringsstructuur blijven hanteren, zodat AEB niet met onverantwoordelijke financiële risico’s wordt geconfronteerd;
  • AVR is een aandeelhouder met een langetermijnfocus; er is afgesproken dat AVR AEB niet binnen een termijn van 3 jaar zal verkopen zonder nabetaling aan de gemeente Amsterdam;
  • Met AVR is overeengekomen dat er bij AEB geen gedwongen ontslagen wegens boventalligheid zullen vallen in de periode tot 1 januari 2024. Het bestaande sociaal plan van AEB blijft van kracht tot 1 juli 2024; AVR biedt ook de mogelijkheid om de huidige pensioenregeling te laten doorlopen;
  • AVR ondersteunt AEB’s initiatieven op het gebied van verduurzaming en de opvang van CO2 en heeft ook zelf ervaring met de opvang van CO2;
  • Het bereikte akkoord wordt gesteund door de raad van bestuur en de raad van commissarissen van AEB, die deze overeenkomst in het belang achten van AEB en alle stakeholders;
  • De ondernemingsraad van AEB is positief over AVR als toekomstige aandeelhouder en heeft positief geadviseerd over de transactie.