Extra aandacht voor veiligheid en gezondheid tijdens de Week van de Veiligheid 2018

In de week van 4 tot en met 8 juni organiseren bedrijven in de afvalbranche de Week van de Veiligheid 2018. Op diverse locaties verspreid over het land vragen ze op één of meerdere momenten extra aandacht voor veilig en gezond werken. Dit doen ze met het organiseren van uiteenlopende activiteiten. De Week van de Veiligheid vindt plaats onder de vlag van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche. Het wordt een jaarlijks terugkerend evenement, dat laat zien dat de branche haar verantwoordelijkheid neemt en veiligheid hoog in het vaandel heeft staan.

Binnen de bedrijven zijn afspraken gemaakt over hoe wordt omgegaan met veilig en gezond werken, aan welke regels de medewerkers, bezoekers en klanten zich moeten houden om ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen en wat de consequenties zijn van niet veilig werken. Desondanks doen zich regelmatig ongevallen voor in de afvalbranche. Veilig en gezond werken heeft continu aandacht nodig.

Van 4 tot en met 8 juni organiseren bedrijven aangesloten bij Vereniging Afvalbedrijven, NVRD, BVOR en BRBS Recycling acties die veiligheid onder de aandacht brengen. Bedrijven organiseren activiteiten die passen binnen hun bedrijf, aansluitend bij de eigen risico’s en eigen behoeften. De activiteiten variëren van controle en naleving van afspraken, handhavingsacties, inzet van interne communicatie(kanalen), aanspreken op gedrag en de gevolgen van het gedrag, controle op het dragen van veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), het organiseren van toolboxen, meetings en (BHV-)oefeningen of het aanbieden langlopende trainingsmodules. Sommige bedrijven kiezen voor een thematische aanpak, waarbij ze zich bijvoorbeeld richten op verkeers- en transportveiligheid, werkmaterieel en (beknelling bij) containers. Een aantal bedrijven is in aanloop naar de Week van Veiligheid al met speciale activiteiten gestart, andere bedrijven geven de acties een vervolg na afloop van de week. Directieleden worden vaak direct betrokken bij de activiteiten. Zij zijn degenen die veilig werken binnen de organisatie moeten uitdragen en het goede voorbeeld moeten geven.

Aan de Week van de Veiligheid 2018 nemen in elk geval deel: Afvalverwerking Stainkoeln, Afvalzorg, Attero, AVR, Indaver, Renewi Nederland, Sortiva, SUEZ en Twence. Het is voor veel van de bedrijven een moment om intern nog eens extra aandacht voor veiligheid te vragen, maar ook inhuurkrachten, leveranciers en bezoekers worden bereikt met de acties. Ook de betrokken brancheorganisaties vragen met verschillende activiteiten aandacht voor het thema, onder meer met eigen artikelen en berichten.