FEAD verwelkomt de gisteren door de Europese Commissie goedgekeurde richtlijnen inzake staatssteun voor klimaat, milieubescherming en energie 2022 (‘CEEAG’), die het noodzakelijke kader bieden om de publieke steun af te stemmen op de doelstellingen van de Green Deal. Maar het FEAD maakt zich grote zorgen over het feit dat de recyclingsector niet wordt vermeld bij de activiteiten die in aanmerking komen voor steun in de vorm van verlagingen van elektriciteitsheffingen voor energie-intensieve gebruikers (onder punt 4.11 en de bijbehorende lijst in bijlage 1 bij de richtsnoeren). Een behoorlijk gelijk speelveld tussen productie- en recyclingactiviteiten is hard nodig om concurrentieverstoringen te voorkomen die als schadelijk worden beschouwd voor recyclingactiviteiten.

De uitsluiting van de recyclingsector op grond van bijlage 1 CEEAG 2022 is van bijzonder belang omdat deze momenteel is opgenomen in de lijst van energie-intensieve gebruikers die in aanmerking komen voor vermindering van elektriciteitsheffingen onder NACE-code 3832 (bijlage 3 bij CEEAG 2014-2020). Zoals vermeld in paragraaf 400 CEEAG 2022, vertegenwoordigt de recyclingsector een economische sector waarvan het resultaat in het bijzonder is blootgesteld aan de internationale handel op onze wereldwijde productiemarkten, ook al lopen ze als zodanig niet het risico van verplaatsing. Toch is het ook sterk afhankelijk van elektriciteit voor zijn waardecreatie voor wat betreft sommige afvalstromen, zoals kunststoffen, metalen en AEEA. Om deze reden is het FEAD er sterk van overtuigd dat steun in de vorm van verlagingen van elektriciteitsheffingen voor energie-intensieve gebruikers niet beperkt mag blijven tot sectoren die het risico lopen te worden verplaatst, maar ook de recyclingsector op de lijst van in aanmerking komende activiteiten moet opnemen.

Peter Kurth, voorzitter van het FEAD, verklaarde : “Zo’n gebrek aan gelijk speelveld tussen productie- en recyclingactiviteiten, en gebrek aan stimulansen voor de integratie van recyclaten versus primaire grondstoffen in meer energie-intensieve productieprocessen, baart mij grote zorgen. De recycling sector heeft pull-maatregelen nodig, zoals verplichte gerecyclede inhoud in nieuwe producten, maar ook push-maatregelen, die erop gericht zijn het aanbod van recyclaten te stimuleren – of in ieder geval niet te benadelen. Aan de ene kant begrijpt en aanvaardt de Europese Commissie, onder bepaalde voorwaarden, overheidssteun voor recyclingactiviteiten, terwijl aan de andere kant het concurrentievermogen van deze industrie niet als een prioriteit wordt beschouwd, met een gunstiger behandeling die alleen wordt gegeven aan de productiesectoren ”.

Een andere kanttekening is dat het FEAD met name steunt voor de opname van steun voor energieopwekking uit afval, maar is van mening dat deze ook moet gelden voor niet-recycleerbaar restafval onder toepassing van de R1-formule , en niet beperkt moet worden tot afval dat onder de definitie van hernieuwbaar afval valt energiebronnen. Waste-to-energy speelt een essentiële rol in circulariteit, omdat het hoger in de afvalhiërarchie komt door afvalverwijdering (in wezen storten) te vermijden en leidt tot aanzienlijke CO2 – emissiebesparingen in vergelijking met elektriciteit die wordt geproduceerd door verbranding van fossiele brandstoffen.