Cure beraadt zich op hoger beroep

Op 20 september heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan in het kort geding dat Attero heeft aangespannen tegen de voorgenomen gunning van een opdracht aan de Cure DONG Energy REnescience B.V.

Uitspraak
De voorzieningenrechter is van oordeel dat Cure aan de meeste voorwaarden van de wet heeft voldaan om de opdracht aan Cure DONG Energy REnescience B.V.  te kunnen gunnen. De samenwerking tussen Cure en DONG Energy Thermal Power SA als speciale sectorbedrijf is door de rechter akkoord bevonden. Het beroep van Cure op de wettelijke uitzondering lijkt dan ook gerechtvaardigd. De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat hij onvoldoende heeft kunnen toetsen of de duur van de samenwerking tussen Cure en DONG Energy Thermal Power SA minimaal 3 jaar duurt zoals de wet voorschrijft. Om die reden komt de voorzieningenrechter tot het voorlopige oordeel dat Cure op dit moment de opdracht niet mag gunnen aan de Joint Venture.

Kort geding
De voorgenomen gunning betreft de nascheiding van gemengd huishoudelijk afval en de productie van biogas uit dit afval. Conform de Aanbestedingswet is dit voornemen gepubliceerd via TED, de Europese Publicatiedienst op 2 juni 2017. Via de aankondiging zijn belanghebbenden in staat gesteld om hun eventuele bezwaren tegen de voorgenomen gunning kenbaar te maken. Attero heeft hier gebruik van gemaakt en heeft een kort geding aangespannen. De zitting voor de voorzieningenrechter heeft plaatsgevonden op 29 augustus jl. te ‘s-Hertogenbosch.

Hoger beroep
Wij bestuderen de uitspraak momenteel en beraden ons op het wel of niet instellen van hoger beroep. Dit wordt op korte termijn in het Dagelijks Bestuur van Cure besproken. De samenwerking tussen Cure en DONG Energy Thermal Power SA zal zeker langer duren dan de minimale 3 jaar die wet voorschrijft. Cure neemt dat feit mee in haar beslissing om wel of niet hoger beroep in te stellen. Deze beslissing dient gezien de wettelijke hoger beroeptermijn binnen 4 weken genomen te zijn.

Het proces dat met de gemeenteraden en Algemeen Bestuur van Cure wordt doorlopen en hun rol daarin, blijft in elk scenario van kracht.