Circulus-Berkel ondertekent Gelders Energie Akkoord

Afvalvrije samenleving onderdeel van akkoord
In het Gelderse Energie Akkoord, dat op 17 maart door honderd Gelderse partijen is ondertekend, is een duidelijke langeretermijndoelstelling opgenomen voor afval; een afvalvrije samenleving in 2030. Deze doelstelling, die eerder door de acht Circulus-Berkel gemeenten werd omarmd, is ambitieuzer dan de landelijke doelstelling.

Ook de doelstelling die de overheid heeft geformuleerd voor de kortere termijn, namelijk 100 kg restafval en 75% afvalscheiding in 2020, willen partijen verder aanscherpen. Afval inzetten als grondstof draagt bij aan een circulaire economie: het streven naar verwaarding en naar hoogwaardig hergebruik is daarom opgenomen in het Gelders Energie Akkoord. Daarmee committeren de bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties zich aan een pakket maatregelen om de provincie verder te verduurzamen. Dat levert bovendien werkgelegenheid op, zowel in de fase van de inzameling, als de verwerking en hoogwaardig hergebruik.

Met het gescheiden houden van afvalstromen herwinnen we niet alleen meer grondstoffen maar leveren we ook een bijdrage aan het terugdringen van CO₂. Dat laatste is een belangrijk uitgangspunt voor een klimaatneutraal Gelderland. Het recyclen van glas verbruikt bijvoorbeeld veel minder energie dan de productie ervan uit nieuwe grondstoffen. Datzelfde geldt voor papier en kunststof verpakkingen. Het gft wordt voor een deel vergist en levert groen gas op, dat in plaats van fossiele brandstoffen wordt gebruikt. Circulus-Berkel berekent jaarlijks hoeveel uitstoot van broeikasgassen zijn vermeden door hergebruik van vijf grondstofstromen (papier, glas, textiel, kunststof verpakkingen en gft). Voor 2014 is dit ongeveer 50 miljoen CO₂-equivalenten. Volgens het akkoord biedt de CO2-prestatieladder een goed kader voor een zo groot mogelijke milieu-efficiency. Verwerking van afvalstromen wordt zo dicht mogelijk bij de bron uitgevoerd om transport en de daaraan gekoppelde milieueffecten te verminderen, aldus het akkoord.

Het Gelders Energie Akkoord is een initiatief van de Gelderse Natuur en Milieufederatie, het Klimaatverbond Nederland en netwerkbedrijf Alliander. Het akkoord is een uitwerking van het Nationale Energie Akkoord voor de Gelderse situatie. Thema’s als energiebesparing, decentrale duurzame energie en de financiering daarvan staan centraal in het akkoord. Jaarlijks wordt bekeken of ambities scherper kunnen worden gesteld, of nieuwe doelstellingen kunnen worden toegevoegd. Ed Nijpels (Voorzitter Commissie Borging Energieakkoord) en Annemieke Traag (Gelders Gedeputeerde voor Milieu) namen het akkoord in ontvangst. Het rapport is tevens aangeboden aan de lijsttrekkers van de politieke partijen die deelnemen aan de provinciale verkiezingen.