Bodemas als funderingsmateriaal

Foto: persfotograaf.nl

Bodemassen uit de afvalenergiecentrale van Twence vormen de fundatie van de nieuwe weg naar het spoorviaduct bij Deurningen. Dit is het eerste grootschalige project in Twente waar circa 100.000 ton bodemas, restproduct na energieopwekking uit huishoudelijk afval, als vrij toepasbare bouwstof wordt ingezet. Twence, Renewi (voorheen Van Gansewinkel Minerals), Van Spijker Infrabouw en ProRail werken samen aan dit infrastructurele project. Renewi produceert de bouwstof op het terrein van Twence. Van Spijker Infrabouw realiseert de fundering. ProRail is opdrachtgever en na aanleg wordt de Provincie Overijssel eigenaar.

Duurzame fundering
De gelijkvloerse overweg in de provinciale weg N737 nabij Deurningen, waar automobilisten en fietsers het spoor oversteken, wordt door Van Spijker Infrabouw vervangen door een viaduct. Voor de aanleg hiervan is onder meer 70.000 m3 ophoogmateriaal nodig. We gebruiken hiervoor nu opgewerkte bodemassen. Door de inzet van dit soort ‘secundaire’ bouwstoffen zijn minder primaire grondstoffen nodig, zoals zand en grind, en wordt invulling gegeven aan een circulaire economie. De constructieve samenwerking van alle partijen maakt deze duurzame oplossing mogelijk.

Van afval naar bouwstof
Na verbranding blijft ongeveer een kwart van alle afval over als bodemassen. In Twence’ geavanceerde bodemas-opwerkingsinstallatie worden de metalen er uit gehaald. IJzer maar ook bijvoorbeeld koper, aluminium en zink gaan terug in de kringloop. Om de resterende bodemas geschikt te maken voor toepassing als bouwstof doorloopt het materiaal extra processtappen. Het materiaal kan dan gebruikt worden als zand- of grindvervanger in ongebonden vorm of een kwaliteit krijgen die gebruikt kan worden in ‘vormgegeven bouwstof’ als bijvoorbeeld de beton- en cementindustrie.

Vrij toepasbare bouwstof
De Nederlandse afvalenergiecentrales hebben in 2012 een Green Deal met de overheid gesloten om de kwaliteit van de bodemassen te verbeteren. Vanaf 1 januari 2017 moet minstens de helft van de bodemassen niet meer in IBC-werken (isoleren, beheersen, controleren) worden toegepast, omdat de overheid af wil van de controle en nazorg voor deze toepassingen. De volledige afschaffing van IBC-werken wil de overheid in 2020 doorvoeren. Het duurzame funderingsmateriaal, dat voor het viaduct Vliegveldstraat Deurningen wordt ingezet, past in dit streven en voldoet aan alle civieltechnische voorwaarden en milieu hygiënische eisen conform het Besluit Bodemkwaliteit.