Blink en EnergyPort Peelland tekenen intentieverklaring

Blink en EPP zetten volgende stap naar samenwerking in verwaarding reststromen

Op de foto: Gaby van den Waardenburg, wethouder Gemeente Helmond en Martien Bots, voorzitter Energyport Peelland

Op 11 maart j.l. hebben de besturen van Blink en Energyport Peelland een intentieverklaring getekend met betrekking tot hun voornemen om samen te werken bij vervolgonderzoek naar de kansen van verwerking van organische reststromen in regio Peelland.

Gezamenlijk vervolgonderzoek
Blink en EPP hebben het afgelopen jaar een aantal keren overleg gehad, waarbij beide partijen tot de conclusie zijn gekomen dat een gezamenlijk vervolgonderzoek zeer de moeite waard kan zijn. Het vervolgonderzoek toetst of het samenbrengen van een veelheid aan organische reststromen leidt tot een circulaire, hoogwaardige en economisch rendabele verwerking van deze stromen. Waarbij het produceren van hoogwaardige bodemverbeteraars en het duurzaam opwekken van energie te onderzoeken doelstellingen zijn.
Meer gericht op de (verdere) toekomst én indien beschikt wordt over voldoende volumes en het kunnen beschikken over innovatieve verwerkingsmethoden, zijn toepassingen als grondstof voor farmacie, voedselindustrie, chemie e.d. een mogelijk punt op de horizon.

Intentieverklaring
De besturen van Blink en EPP hebben vandaag een intentieverklaring ondertekend, voor de gezamenlijke uitvoering van het vervolgonderzoek. Zij stellen alle kennis en kunde beschikbaar voor dit onderzoek. Daarnaast betrekken zij andere partijen die belang hebben bij het onderzoek. Dit kunnen zowel leveranciers van reststoffen zijn als afnemers van duurzame eindproducten (die deze weer in hun proces als grondstof toepassen).

Zoals hiervoor vermeld is de doelstelling van de reststoffenverwerking met name gericht op het meest hoogwaardige hergebruik van delen van de reststoffen (voor farmacie, voedsel, chemie, bouw, etc.). Enkel dat deel dat niet voor hergebruik in aanmerking komt, wordt ingezet voor de productie van duurzame energie. In dat verband krijgt het vervolgonderzoek over de gecentraliseerde verwerking van de reststoffen dan ook de naam “UpCyclePlein-onderzoek Peelland”.

Partijen
Blink is de naam van het samenwerkingsverband waarin acht Peel-gemeentes zijn vertegenwoordigd. Blink verwerkt de jaarlijks beschikbaar komende huishoudelijke reststromen voor deze gemeentes in Peelland. Hiertoe beschikt Blink o.a. over eigen deskundigheid en maakt zij optimaal gebruik van de diensten en expertise van afvalverwerker Suez, tevens deelnemer in het samenwerkingsverband Blink. In aansluiting hierop overwegen de Blink-gemeenten om ook het gft-afval op de meest circulaire wijze gezamenlijk te verwerken. Om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken heeft Blink recent een onderzoek laten doen naar de volumes, samenstelling en toekomstverwachtingen met betrekking tot de stroom GFT uit het huishoudelijk afval.

Energyport Peelland (EPP) is een coöperatie met als belangrijkste doelstelling de regio helpen energieneutraal te maken door enerzijds energiebesparing en anderzijds het produceren van duurzame energie. Een belangrijk element hierbij is het zo hoogwaardig mogelijk verwerken van reststromen, waarbij veelal – naast “nieuwe” grond- en hulpstoffen – ook duurzame energie vrij komt. EPP heeft afgelopen jaar daartoe – mede op verzoek van en in overleg met de gemeente Deurne – een onderzoek laten uitvoeren naar de beschikbaarheid in de regio van met name gft-afval. Dit onderzoek is mede opgezet naar aanleiding van een rapport van de provincie Noord-Brabant uit 2017, waaruit bleek dat in de regio Peelland jaarlijks een grote hoeveelheid organische reststoffen beschikbaar komt. De provincie opperde daarbij dat centralisatie van deze reststromen in deze regio mogelijk tot schaalvoordelen kan leiden, waarbij de reststroom uit het ene proces weer een “grondstof”in een ander proces kan zijn.