Bewoners van de Hoeksche Waard zeer positief over afvalinzameling van de RAD

Wat vinden de inwoners van de Hoeksche Waard van de afvalinzameling, Goed Scheiden Loont en welk belang hechten zij aan de dienstverlening van RAD?

Dit zijn vraagstellingen die centraal stonden in de enquête, die 1400 huishoudens een aantal maanden geleden ontvingen. Uiteindelijk heeft 33% (dat staat gelijk aan 463 inwoners) meegedaan aan dit onderzoek.

De uitkomst van het onderzoek is zeer positief, bewoners geven aan tevreden te zijn over de afvalinzameling en geven de RAD gemiddeld een 7,8! Dit is hoger dan gebruikelijk in het vakgebied.

De conclusie die uit het onderzoek kan worden getrokken is dat de RAD op alle gebieden goed scoort.
Ook over het imago van de RAD zijn bewoners te spreken. Zo vindt gemiddeld 60% van de ondervraagden dat de RAD staat voor duurzaamheid en professionaliteit, kwaliteit levert en streeft naar een lage afvalstoffenheffing voor haar inwoners.

Daarnaast wordt het nieuwe systeem Goed Scheiden Loont goed gewaardeerd door de inwoners van de Hoeksche Waard. Omdat de invoering van Goed Scheiden Loont een enorme impact heeft gehad, zijn in het belevingsonderzoek vragen gesteld over de mate van dienstverlening, de invloed op het scheidingsgedrag en de verwachtingen ten aanzien van de afvalstoffenheffing. Deze uitkomsten zijn zeer positief.
• 26% van de bewoners is van mening dat de dienstverlening is verbeterd;
• 75% van de bewoners is bewust afval gaan scheiden;
• 70% van de bewoners verwacht te besparen door Goed Scheiden Loont.

Afvalsorteerproef
De resultaten van de in april uitgevoerde afvalsorteerproef zijn een concreet voorbeeld hiervan. Tijdens deze proef werd de samenstelling van de restafvalcontainer geanalyseerd. Het doel was te bepalen in hoeverre de inwoners van de Hoeksche Waard hun afval op de juiste manier gescheiden aanbieden. Uit deze proef is naar voren gekomen dat bewoners het afval veel beter zijn gaan scheiden ten opzichte van vorig jaar. Dit is te danken aan Goed Scheiden Loont. Dit tarievensysteem heeft voor een trendbreuk gezorgd, waarbij de totale hoeveelheid aangeboden restafval in het eerste kwartaal zelfs met 40% is afgenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar! Alle resultaten van de sorteerproef verschijnen vrijdag 24 juni in Het Kompas!

Minder restafval
De RAD verwacht dat in 2016 gemiddeld slechts 126 kilo restafval per inwoner zal worden aangeboden. Dat is een afname ten opzichte van 2015. Toen is gemiddeld 228 kilo aan restafval per inwoner aangeboden. De landelijke overheid heeft de richtlijn vastgesteld dat in 2020 nog maar 100 kilo restafval per inwoner per jaar geproduceerd mag worden. De inwoners van de Hoeksche Waard zijn dus erg goed op weg! De verwachting is dat een besparing op de afvalstoffenheffing voor veel huishoudens dit jaar al te realiseren is.

De resultaten van het bewonersonderzoek zijn representatief en goed bruikbaar voor het afvalbeleid van de RAD, dat gericht is op het verder verbeteren van de gescheiden inzameling voor de komende jaren.