Bedrijfsafval wordt verwerkt tot nieuwe grondstoffen

Gemeente Zwolle, Cibap, Wijz en REMONDIS werken samen aan een schone toekomst

Officiële ondertekening overeenkomst. Foto door: Ids Hey

Gemeente Zwolle, Cibap (vakschool voor vormgeving) en Wijz (welzijnsstichting) beleven een Nederlandse primeur met de eerste samenwerking voor bedrijfsafval, die is gebaseerd op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. De drie partners hebben gezamenlijk met afvalinzamelaar en verwerker REMONDIS daarover een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Die overeenkomst is het resultaat van een aanbestedingstraject, dat de gemeente Zwolle, Cibap  en Wijz samen hebben doorlopen. Het is de bedoeling om het bedrijfsafval van de partners zo hoogwaardig mogelijk te verzamelen, te transporteren en te verwerken.  Maar daarnaast hebben de partners ook afspraken gemaakt over innovaties in de grondstoffenketen, kansen voor mensen en over de onderlinge samenwerking.

Overeenkomst
Op 2 december j.l. is de overeenkomst officieel ondertekend door de vier partners. Dit vormt het einde van een aanbestedingstraject, middels de RIC methodiek, waarin nauw is samengewerkt door de drie partners onder begeleiding van ONS Inkoop & Contractmanagement. Uit de aanbesteding is REMONDIS geselecteerd als opdrachtnemer en ook partner. Partnership is belangrijk in deze samenwerkingsovereenkomst om de ambities, die gesteld zijn te realiseren. De ambities zijn vooruitstrevend te noemen, omdat ze de focus leggen op circulariteit, innovatie en participatie.

Het bedrijfsafval vormt hiermee niet alleen meer een dienst, waarbij het afgehaald en verwerkt wordt, maar er wordt in een breder perspectief gekeken, hoe we kunnen bijdragen aan de gezamenlijke ambities. Voor Cibap ligt hierin de focus bijvoorbeeld op de generatie van morgen; hoe kijken studenten in de leeftijd van 16-22 jaar naar grondstoffen? Voor Wijz is dit anders en ligt de focus op participatie; hoe kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toch terugkeren naar de arbeidsmarkt. Gemeente Zwolle is de verbindende partner, die van Zwolle een circulaire stad wil maken.

Eerste uitkomsten samenwerking
Dat de samenwerking tussen de vier partners lonend is, wordt nu al aangetoond met diverse voorbeelden.

Zo is er het initiatief van de bakfiets, waarmee REMONDIS koffiedik gaat inzamelen bij de partners. Dit is de grondstof, waarop start-up Zwolsche Zwammen oesterzwammen laat groeien, die vervolgens weer verwerkt worden tot kroketten en bitterballen. De nieuwe bakfiets zal worden bereden door mensen, die daarmee stappen zetten richting arbeidsmarkt.

Een ander initiatief is het maken van een kunstwerk van “wat anders afval zou zijn” door de buurtkamer van Wijz, ondersteunt door de beweging SamenOuderen. Hiervoor is gezamenlijk met REMONDIS afval opgehaald bij het Cibap en een overslaglocatie van REMONDIS. Daarna hebben de ouderen (80+) onder begeleiding van een medewerker van het buurtkamer het kunstwerk gemaakt.  Het kunstwerk is door de makers geschonken aan  Wethouder Michiel van Willigen, verantwoordelijk voor onder andere de portefeuille Bedrijfsvoering.

Toekomst
Belangrijk in de samenwerking is, dat er gedurende de overeenkomst aandacht is en blijft voor verbetering en vernieuwing van de grondstofketen, waarbij aspecten als circulariteit, participatie en lokale kansen voorop staan. Met de overeenkomst tussen de gemeente Zwolle, Cibap, Wijz en REMONDIS is in Zwolle een mooie stap gezet richting een circulaire economie.