Avalex staat er financieel goed voor

Avalex betaalt gemeenten € 850.000 terug en beperkt de lastenstijgingen
De jaarstukken 2017, de ontwerp-begrotingswijziging voor 2018 en de ontwerpbegroting voor 2019 zijn vastgesteld. De jaarstukken laten zien wat Avalex samen met de zes gemeenten en de inwoners heeft bereikt. De begroting laat zien hoe we dit resultaat in de toekomst willen vasthouden. Het jaar 2017 is afgesloten met het behalen van de taakstelling van € 1,5 miljoen én een positief resultaat van € 1,809 miljoen. Een deel van € 850.000 is beschikbaar en wordt terug gegeven aan de gemeenten. Een ander deel wordt ingezet voor het moderniseren van de organisatie.

Terugblik 2017
Daling restafval met omgerekend 418 vrachtwagens
Voor een duurzaam en financieel gunstig resultaat is een daling noodzakelijk van de hoeveelheid restafval. De hoeveelheid restafval per inwonerdaalde met 5,7% in 2017 ten opzichte van het jaar er voor, tot 214 kg (2015: 234 kg, 2016: 227 kg). Streven is om deze daling door te zetten richting 100 kg restafval per inwoner in 2020. Per inwoner is de hoeveelheid ingezameld PMD, papier en textiel toegenomen. Hergebruik van grondstoffen is niet alleen duurzamer, het levert ook extra opbrengsten op voor Avalex en de deelnemende gemeenten. Daarnaast heeft Avalex een 7 behaald op haar dienstverlening. Eén op de drie inwoners geeft Avalex zelfs een 8!

Het Nieuwe Inzamelen
De zes gemeenten hebben met Het Nieuwe Inzamelen (HNI) ingezet op een daling van de hoeveelheid restafval en meer hergebruik van grondstoffen. Dit betekent dat dit beleid verder wordt uitgerold. Samen met gemeenten gaan we in gesprek met inwoners en zoeken we naar de beste oplossingen. Hierbij is het stimuleren van afvalscheiding bij de inwoners van wezenlijk belang. De extra voorzieningen voor grondstoffen en de campagnes worden stapsgewijs uitgerold.

Vooruit kijken
Moderniseringsplan
In 2018 wordt een aantal projecten uit het moderniseringsplan ingevoerd. Zo gaan we legen op vulgraad (containers worden geleegd zodra de vulgraad dit aangeeft) en zetten we slimme software in die efficiënte rijroutes berekent. We kijken naar schonere vuilniswagens en mogelijkheden om voertuigen met zijbelading in te zetten.

Extra diensten en financiële vooruitblik
De kosten voor de gemeenten gaan in 2018 en 2019 iets omhoog, maar stijgen minder dan de inflatie en toenemende verwerkingskosten(van PMD, van grofvuil en bewerkt hout). Dit laatste komt door ontwikkelingen op de wereldmarkt voor grondstoffen en afvalstoffen en door het Regeerakkoord, waarin is afgesproken dat verbranding van afval in 2019 duurder wordt.
Door te werken met een diensten-overeenkomst, gebaseerd op een nog-te-ontwikkelen Producten- en Diensten Catalogus, per gemeente zal het mogelijk zijn om de kosten per gemeente preciezer in rekening te brengen. Door scherp te sturen op de kosten en de organisatie te moderniseren zullen kostenstijgingen als gevolg van prijsverhogingen minder zwaar op de gemeentelijke begrotingen drukken.

De gemeenteraden van de zes gemeenten van Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar en Midden-Delfland wordt gevraagd hun zienswijze op de begrotingen te geven. In juli vindt de definitieve vaststelling van deze stukken plaats.