Avalex klantonderzoek dienstverlening afvalinzameling 2019

Klanten zijn over het algemeen tevreden met Avalex en het afvalbeleid. De waardering hiervoor is in 2019 gestegen van een 6,2 naar een 7,0. De klanttevredenheid is het hoogst in Wassenaar (7,3), Midden-Delfland (7,2) en Rijswijk (7,2).  Dit blijkt uit het jaarlijkse klantonderzoek dat Avalex laat uitvoeren onder de inwoners uit de deelnemende gemeenten.

Het bestuur van Avalex is blij met de resultaten en constateert dat alle inspanningen van de afgelopen jaren hebben geleid tot de gewenste verbeteringen en een hogere tevredenheid van de inwoners van de Avalex-gemeenten. Inwoners uit Delft, Wassenaar, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Midden-Delfland zijn gevraagd om hun mening te geven over de afvalinzameling. Dankzij de resultaten van de enquête kunnen Avalex en de gemeenten gericht aan de slag om verbeteringen in de dienstverlening te realiseren. Daarom bedankt het bestuur van Avalex alle respondenten die aan het onderzoek hebben meegedaan. Avalex deelt de uitkomsten per gemeente met de raden.

Jaarlijks wordt een klantonderzoek uitgevoerd over de dienstverlening van de afvalinzameling. Aan het onderzoek hebben 2.072 respondenten meegedaan. Dit aantal is representatief voor het gehele Avalex-gebied. Het bestuur krijgt hiermee inzicht in de mate van tevredenheid over de dienstverlening van Avalex, het beleid van de gemeenten en de scheidingsbereidheid van inwoners.

Tevredenheid dienstverlening Avalex
Het legen van de ondergrondse- en minicontainers wordt als beste beoordeeld. 71% van de respondenten vindt het woord “betrouwbaar” passend bij Avalex en 62% vindt Avalex servicegericht. In het onderzoek komt naar voren dat een aantal respondenten aangeeft dat ondergrondse containers vaker geleegd moeten worden. Avalex is bezig om goed te monitoren of de containers echt vol zitten of dat het beeld is dat deze vol zijn door onterechte bij plaatsingen van afval. Avalex bespreekt dit met de gemeenten en samen wordt gekeken of aanpassing van ledigingsfrequentie of verhoging van het aantal containers ter plaatse nodig is.
Uit het onderzoek blijkt dat inwoners meer informatie willen ontvangen over de scheiding van PMD. Dit zijn plastic verpakkingen, metalen (blikjes) en drinkpakken. Ze geven aan deze afvalsoort het meest lastig te vinden om te scheiden, waarbij onduidelijkheid over wat er nu wel en wat er nu niet bij hoort als reden gegeven wordt. Begin volgend jaar komen hiervoor nieuwe landelijke richtlijnen. Avalex en de gemeenten bereiden samen een goede communicatie hierover voor.

Tevredenheid over het beleid van gemeenten
Inwoners zijn tevreden over de frequentie van het legen van minicontainers en verzamelcontainers. Uit het onderzoek blijkt dat er geen significant verschil is tussen de tevredenheid van inwoners uit wijken waar er maatregelen zijn genomen voor betere afvalscheiding (Het Nieuwe Inzamelen, HNI) en reguliere wijken.

Scheidingsgedrag inwoners
Bewoners geven aan beter te zijn gaan scheiden. Opvallend is dat inwoners in HNI-wijken scheiden belangrijker vinden dan inwoners die niet in een HNI-wijk wonen. De aanwezigheid van afvalvoorzieningen in de wijk heeft dus een positieve invloed op scheidingsgedrag en de houding ten aanzien van afvalscheiding. Er blijft een kleine groep (7% van de ondervraagden) die aangeeft niet te willen scheiden. Het meest wordt papier (87%), glas (85%) en Klein Chemisch Afval gescheiden (81%).

Onderzoek
Het inwonersonderzoek is uitgevoerd in samenwerking met onafhankelijk marktonderzoeksbureau Markteffect. Inwoners zijn via een hanger aan de container, telefonisch of via online kanalen gevraagd de digitale vragenlijst in te vullen. Op basis van de resultaten wordt gekeken hoe en waar de dienstverlening voor de afvalinzameling kan verbeteren.