Algemeen Bestuur RAD Hoeksche Waard ondertekenen Bestuursakkoord VANG

Op maandag 12 december tekenden de bestuurders van de RAD Hoeksche Waard het Bestuursakkoord “Verbeteren afvalpreventie en- scheiding van huishoudelijk afval”. Hiermee stellen zij als doel om in de Hoeksche Waard in 2020 maximaal 100 kilo restafval per inwoner in te zamelen.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de opdracht gegeven voor het programma VANG, waarin de doelstelling is opgenomen om de hoeveelheid restafval aanzienlijk te verminderen, naar gemiddeld maximaal 100 kilogram per inwoner per jaar in 2020 en minimaal 75% van het huishoudelijk afval te scheiden. Met het ondertekenen van het bestuursakkoord committeert de RAD Hoeksche Waard zich aan deze landelijke doelstelling.

Door invoering van Goed Scheiden Loont zijn in 2016 in de Hoeksche Waard al verbluffende resultaten geboekt op het gebied van afval scheiden. Zo produceerden we in de Hoeksche Waard in 2015 nog gemiddeld 208 kilogram per inwoner. In 2016 is dit afgenomen naar 130 kilogram restafval per inwoner. Een afname van ruim 37% restafval wat niet meer verbrand wordt.

De ondertekening van dit bestuursakkoord betekent dat in de Hoeksche Waard nog meer stappen in de juiste richting om de hoeveelheid restafval nog verder te verlagen. Het doel om in 2020 maximaal 100 kilo restafval per inwoner te produceren, wordt bereikt door uitvoering te geven aan het in 2017 vast te stellen afvalbeleidsplan en bijbehorend actieplan van de RAD Hoeksche Waard. Het beleidsplan is nog in een voorbereidend stadium. Diverse scenario’s zullend in komende periode worden bepaald en doorgerekend. Begin 2017 worden de scenario’s aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling RAD Hoeksche Waard voorgelegd.

Door invoering van het Goed Scheiden Loont systeem zijn in 2016 in de Hoeksche Waard al verbluffende resultaten geboekt op het gebied van afval scheiden. Zo produceerden we gemiddeld per inwoner in 2015 nog 208 kilogram per jaar. In 2016 is gemiddeld 130 kilogram restafval.