Afvalverwerking in Nederland stabiel

Er zijn kleine schommelingen te zien in de verwerking van afval in 2017. De hoeveelheid gecomposteerd gft-afval is met 4% toegenomen, de hoeveelheid gestort afval is met 3% toegenomen en de hoeveelheid verbrand afval is met 2% afgenomen. De geproduceerde energie bij die afvalverbranding is met 3% toegenomen. In 2017 is 1,5 miljoen ton gft-afval gecomposteerd, 7,6 miljoen ton afval verbrand en 2,5 miljoen ton (netto) gestort. De hoeveelheid verwerkte grond is met 5% afgenomen. In totaal is 3,7 miljoen ton grond verwerkt. De verwerking van baggerspecie is met 35% afgenomen tot een totaal van 2,5miljoen ton. Dit blijkt uit de rapportage van de Werkgroep Afvalregistratie ‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2017’.

Composteren en vergisten
Voor het derde jaar op rij is de verwerking van gft-afval gestegen. In 2017 is in totaal 1,7 miljoen ton afval bij gft-verwerkers verwerkt. Naast de 1,5 miljoen ton gft-afval betreft dit onder meer groenafval en swill (keukenafval en etensresten van horeca). Van het verwerkte gft-afval is 0,7 miljoen ton compost gemaakt. Dit is een afname van 7% ten opzichte van 2016. In vergistingsinstallaties is 0,5 miljoen ton gft-afval verwerkt. Hierbij wordt voorafgaand aan het composteerproces eerst biogas gemaakt dat wordt gebruikt voor de opwekking van energie.

Verbranden
De totale hoeveelheid verbrand restafval in Nederlandse installaties bedraagt in 2017 in totaal 7,6 miljoen ton, een daling van 2% ten opzichte van 2016. 5,7 miljoen ton daarvan komt uit Nederland, 5% minder dan het voorgaande jaar. 1,9 miljoen ton komt uit het buitenland. Dit is een stijging van 6%. De geproduceerde energie bij afvalverbranding is met 3% toegenomen. Deze energie is onder meer geleverd als warmte aan industrie en kassen, en gebruikt als stadsverwarming.

Storten
In 2017 is het storten van afval met 3% gestegen tot 2,9 miljoen ton, waarvan 2,5 miljoen ton daadwerkelijk is gestort en 0,4 miljoen ton is toegepast als bouwstof conform het Besluit bodemkwaliteit. Ten opzichte van 2016 is vooral meer afval van communale RWZI’s – waaronder gedroogd zuiveringsslib – gestort.

Grond en baggerspecie
In 2017 is 3,7 miljoen ton verontreinigde grond verwerkt door reiniging, immobilisatie of storting. Dit is een afname van 5% ten opzichte van het voorgaande jaar. 40,1 miljoen ton grond is rechtstreeks toegepast, bijvoorbeeld in geluidswallen of voor wegfundering. Daarnaast is 2,5 miljoen ton baggerspecie verwerkt en 14,1 miljoen ton is direct toegepast in de (water)bodem.

Afvalverwerking in Nederland
In Nederland ontstaat jaarlijks ongeveer 60 miljoen ton afval. Dit wordt op verschillende manieren verwerkt. Ongeveer 80% wordt gerecycled. Het composteren en vergisten van gft-afval valt onder recyclen. Het grootste deel van de rest wordt verbrand in afvalverbrandingsinstallaties, waarbij energie en grondstoffen worden teruggewonnen. Het afval dat niet gerecycled of verbrand kan worden, wordt milieuverantwoord gestort. In het rapport ’Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2017’ staan gegevens over het verbranden en storten van afval, en over het verwerken van gftafval. Groencomposteerders worden niet geënquêteerd voor de rapportage van de Werkgroep Afvalregistratie. Verder is grond en baggerspecie opgenomen in het rapport. Deze twee stromen worden niet meegenomen in de totale hoeveelheid afval die ontstaat in Nederland.

Werkgroep Afvalregistratie
De Werkgroep Afvalregistratie inventariseert jaarlijks de hoeveelheid verbrand, gestort, vergist en/of gecomposteerd afval en de verwerking van grond en baggerspecie in Nederland. In de Werkgroep participeren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Afvalbedrijven en Rijkswaterstaat. De verzamelde gegevens worden gecontroleerd en vervolgens gerapporteerd. Voor 2017 zijn deze gegevens vastgelegd in het rapport ‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2017’. In het rapport is de verwerking van afval getalsmatig weergegeven. De gegevens van de Werkgroep gelden als landelijk uitgangspunt en worden onder meer gebruikt voor de monitoring en evaluatie van de uitvoering van het Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3). Een exemplaar van het rapport ‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2017’ is te downloaden via de publicaties op deze website en via Vereniging Afvalbedrijven.