Afvalsector biedt kansen CO2-voorziening glastuinbouw

Glastuinbouw en afvalsector verkennen mogelijkheden CO2-afvang en -hergebruik
LTO Glaskracht Nederland en de Vereniging Afvalbedrijven zien kansen om CO2 afgevangen in de afvalsector toe te passen in de glastuinbouw. De organisaties roepen het ministerie van Economische Zaken op de middelen die vrijkomen na het stopzetten van het CO2-opslagproject ROAD hiervoor te reserveren. CO2-afvang, -gebruik en -opslag is onmisbaar voor het realiseren van de klimaatdoelen.

Uit een recente brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer blijkt dat energiebedrijven Uniper Benelux en ENGIE Energie Nederland zich terugtrekken uit het grootschalig ROAD-project. Het Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject (ROAD) had tot doel vanuit kolencentrales de afvang en opslag van circa 1,1 miljoen ton CO2 per jaar te demonstreren. De afvalsector biedt een alternatief en is hierover samen met LTO Glaskracht Nederland in gesprek met de overheid.

De glastuinbouw- en de afvalsector verkennen samen de mogelijkheden om CO2-voorzieningsprojecten te realiseren en de infrastructuur voor CO2-levering te versterken en uit te breiden. Het primaire doel hierbij is niet CO2-opslag, maar CO2-benutting bij de productie van groenten, bloemen en planten in kassen. De glastuinbouwsector kan daarmee direct veel aardgas besparen en met voldoende CO2 geheel klimaatneutraal worden. In de winter hebben glastuinders minder behoefte aan CO2 in de kassen. Die CO2 kan dan opgeslagen worden en mogelijk worden hergebruikt in de zomer.

De afvalsector heeft een groot CO2-potentieel bij afvalenergiecentrales (AEC’s), biomassa-energiecentrales, vergistingsinstallaties en slibverbrandingsinstallaties. Bij een aantal AEC’s zijn CO2-leveringsprojecten in een vergevorderd stadium. Deze wachten vanwege een onrendabele top in de exploitatie op een finale investeringsbeslissing. De middelen die beschikbaar waren voor het ROAD-project kunnen hierbij helpen.

Op afzienbare termijn kunnen de AEC’s een afvang van minimaal 4 megaton CO2 per jaar realiseren. Het merendeel van deze CO2 is van biogene oorsprong. Van het aanbod aan CO2kan circa 2 megaton worden toegepast in de glastuinbouw, die daarmee uiteindelijk ongeveer 6 megaton CO2-emissiereductie kan realiseren. Het andere deel kan (tijdelijk) worden opgeslagen. Hiermee kan Nederland ervaring opbouwen met CO2-afvangst en -opslag, wat ook de doelstelling is van ROAD. Ook komen alternatieve toepassingen voor CO2 sneller van de grond als er voldoende aanbod aan CO2 direct beschikbaar is.