Afvalfonds publiceert eenzijdige uitleg van overeenkomst met VNG en I&M

Op de website van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen is recent een standpunt gepubliceerd met een eenzijdige uitleg van de afspraken in de huidige Raamovereenkomst Verpakkingen. Stichting Afvalfonds suggereert dat er behoefte is aan een nadere toelichting op de grondslag voor de vergoeding aan gemeenten en geeft een eigen interpretatie die mogelijk leidt tot een correctie op de uit te betalen vergoedingen.

Dit kan van grote invloed zijn op de vergoedingen voor gemeenten uit het Afvalfonds. Daarin is namelijk vastgelegd dat de grondslag voor de vergoeding per 1-1-2015 niet langer gebaseerd is op de hoeveelheid ingezamelde kunststoffen, maar op de daaruit gesorteerde kunststoffen geschikt voor hergebruik.

Uit recente aanbestedingen blijkt dat de markt door technische verbeteringen nu sorteerpercentages van 90% in plaats van 75% kan realiseren. Dat is een grote stap vooruit naar de doelstellingen van het programma Van Afval naar Grondstof op het gebied van hergebruik van grondstoffen.

De toelichting zoals door het Afvalfonds nu is gepubliceerd, legt eenzijdig de nadruk op het corrigeren van het gegeven dat met het ingezamelde kunststof ook niet-verpakkings-kunststoffen worden ingezameld, gesorteerd en gerecycled. Door deze nu specifiek te willen uitsluiten wordt eenzijdig, en buiten de onderhandelingstafel om, de vergoedingsgrondslag aan gemeenten verlaagd en wordt de meetmethodiek veranderd. Daarnaast wordt nu in financiële zin teruggevallen op een sorteerpercentage dat lager ligt dan wat technisch mogelijk is, waarmee de stimulans om de technologische vooruitgang ten volle te benutten in feite wordt belemmerd.

Feitelijk handelt het verpakkend bedrijfsleven verenigd in de Stichting Afvalfonds in deze onzorgvuldig.

Daarom moet deze publicatie van de hand worden gewezen. De publicatie roept om twee reden vragen op.

Om te beginnen brengt Stichting Afvalfonds hiermee een element in discussie dat tot dusverre nimmer aan de orde is geweest in de onderhandelingen die tussen de partijen zijn gevoerd. Sterker nog, in de afgelopen jaren heeft ook op geen enkele wijze een correctie plaatsgevonden op de vergoedingen aan gemeenten vanwege een vermeende insleep van vervuiling.

In de tweede plaats roept de timing vragen op. Op dit moment lopen er juridische procedures in gemeentelijke aanbestedingen waarin dit onderwerp door de inschrijvers Kunststof Hergebruik BV en Toensmeijer, wordt aangevochten. Door de eenzijdige, overhaaste publicatie ontstaat een beeld van partijdigheid van de zijde van Stichting Afvalfonds, of loopt zij ten minste het risico zich te mengen in deze juridische procedures.

Deze problematiek is uitgebreider toegelicht in een notitie op de website van de NVRD (pdf).

Het is noodzakelijk dat Stichting Afvalfonds hierover in overleg met de partijen uit de Raamovereenkomst (de VNG en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) tot overeenstemming komt. In dat geval bepleit NVRD overigens om ook producenten van andere kunststoffen in het systeem te betrekken, waardoor een verbreding van de producentenverantwoordelijkheid bereikt kan worden voor alle kunststoffen.

 

Publicatie Afvalfonds Verpakkingen – Vergoedingen kunststof, verduidelijking verpakkingen (pdf)