Afvalbranche zet gezamenlijk schouders onder het voorkomen van branden

Leden van de Vereniging Afvalbedrijven slaan de handen ineen om het aantal branden in de sector terug te dringen. De bedrijven voldoen aan de wettelijke brandveiligheidseisen, maar willen een stapje verder zetten. Met interne audits gaan de bedrijven de komende maanden van elkaar leren over brandpreventie. Ook met het aanbieden van een lijst van effectieve maatregelen en het jaarlijks registreren van branden bij haar leden, wil de Vereniging Afvalbedrijven de bewustwording van brandveiligheid in de sector verder verhogen.

Afval in opslag is gevoelig voor broei, waardoor risico op brand ontstaat. Vooral in de zomer maakt dit de kans op branden groot. Ook ontvlambare materialen in het afval, zoals matrassen en lithiumbatterijen, kunnen het brandrisico vergroten. Alertheid en snel handelen zijn belangrijk om een brand te voorkomen of de gevolgen zo veel mogelijk te beperken. De leden van de Vereniging Afvalbedrijven werken hard aan het vergroten van de brandveiligheid. De bedrijven treffen preventieve maatregelen zoals het gebruik van sprinklers en bluskanonnen, en opslag van afval in verschillende compartimenten. Verder helpen organisatorische maatregelen zoals kleinere voorraden, het afval niet te lang laten liggen en acceptatiecontrole bij binnenkomst van het afval. Ook inspectierondes, speciale trainingen van personeel en het voorlichten van klanten zijn effectieve maatregelen die bedrijven treffen.

De Vereniging Afvalbedrijven en haar leden hebben brandpreventie al geruime tijd hoog op de agenda staan. Een werkgroep van enkele leden heeft zich verdiept in de oorzaken, wat nog meer gedaan kan worden en wat de bedrijven van elkaar kunnen leren. Een van de resultaten is een factsheet met effectieve maatregelen om het risico op brand verder terug te dringen. Ander initiatief is een intern brandbeveiligingsonderzoek waarbij bedrijven bij elkaar in de keuken kijken. Zo’n vijftien à twintig leden onderwerpen elkaar aan een kritische inspectie en adviseren elkaar over punten waar het beter of anders kan. Naast deze interne audits is de jaarlijkse ongevallenenquête onder leden van de Vereniging Afvalbedrijven uitgebreid met een inventarisatie van branden. Hiermee wordt meer kennis vergaard over oorzaak en bestrijding van branden.

Directeur Dick Hoogendoorn: “Met de interne audits en het delen van kennis en ervaringen met branden kunnen de bedrijven veel van elkaar leren. De aandacht voor brandpreventie mag nooit verslappen.”

De leden van de Vereniging Afvalbedrijven nemen hun verantwoordelijkheid om branden zoveel mogelijk te voorkomen. Maar dat kunnen zij niet alleen. Als alle partijen in de keten hieraan meewerken, heeft brandpreventie de grootste kans van slagen. Leveranciers moeten alert zijn op de brandveiligheid van het afval dat zij aanleveren. De sector helpt hen daarbij. De bedrijven informeren hun klanten over wat wel en niet in een bepaalde afvalstroom mag en geven een terugkoppeling als ongewenste materialen zijn aangetroffen. Van de overheid verwacht de sector dat zij het gelijke speelveld voor brandveiligheid borgt, door het stellen van heldere kaders en gerichte handhaving. Ook met financiële middelen kan de overheid een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld bij het stimuleren van de matrasrecycling in Nederland. Door matrassen gescheiden van ander afval in te zamelen en op te slaan, neemt het risico op branden sterk af.

Download factsheet: Hoe vergroten we de brandveiligheid (pdf)