Aanpassing kapitaalstructuur Meerlanden past in groeistrategie van Meerlanden

Meerlanden is met haar zittende aandeelhouders een aanpassing aan de kapitaalstructuur overeengekomen. Door deze aanpassing wordt het makkelijker voor Meerlanden om te groeien, daarmee haar ambities te realiseren om te komen tot een circulaire regio en haar duurzaamheidsdoelstellingen in deze regio te bewerkstelligen. Het resultaat van de aanpassing is een transparante structuur met heldere, éénduidige voorwaarden. Dit maakt het aantrekkelijk voor zowel zittende als potentiële aandeelhouders om een belang in Meerlanden te behouden of te verkrijgen. De aandelen die gemeenten nu hebben worden in de nieuwe structuur herschikt waardoor alle gemeenten een evenredig aantal aandelen hebben, naar rato van het aantal huishoudens.

Over de noodzaak van deze herschikking zegt algemeen directeur Angeline Kierkels:
“Meerlanden neemt actief het voortouw in het werken aan een volledig circulaire regio in 2050. Deze transitie vraagt steeds meer om een relevante schaalgrootte, met name op het gebied van grondstoffenbeheer. Onze ambitie is om 50% te groeien, mét behoud van ons regionale karakter. Dit maakt ons niet alleen toekomstbestendig, maar het maakt het mogelijk om vanuit onze rol als duurzaam grondstoffenregisseur meer impact te maken met het zo circulair mogelijk verwerken van reststromen. Ook op het gebied afvalinzameling en het beheer van de openbare ruimte zien we voor onze aandeelhoudende gemeenten kansen om meer impact te realiseren door meer efficiëntie en inzicht in data. Het was een complex traject, maar door de welwillendheid van alle partijen is het ons samen gelukt!”

Duurzame grondstoffenregisseur
De transitie naar een circulaire economie in onze regio vereist steeds meer een relevante schaalgrootte. Meerlanden kan haar doelen effectiever realiseren bij een toename van het aantal deelnemende gemeenten in de regio. Daarom is groei gewenst. Het regionale karakter van het samenwerkingsverband blijft gewaarborgd. Vooral het zo duurzaam mogelijk laten verwerken van de in de regio ingezamelde grondstoffen vraagt een sterke en effectieve regierol en daarbij is marktkennis onontbeerlijk. Meerlanden heeft brede kennis van de grondstoffen, afzetmarkten en de ontwikkelingen die op die markten spelen. Die kennis wil Meerlanden verder uitbouwen en beschikbaar stellen aan de gemeenten in de regio.

Daarnaast is bundeling van grondstofstromen noodzakelijk voor een optimale afzet en verwerking tot nieuwe circulaire toepassingen en producten. Op sommige stromen organiseert Meerlanden dat zelfstandig, op andere stromen in samenwerking met partijen zoals Midwaste of in MRA-verband.

Over Meerlanden
Een duurzame en mooie leefwereld. Dat willen we allemaal. De Rijksoverheid stuurt hier ook op met het doel dat Nederland in 2050 volledig circulair is. Meerlanden neemt in de regio daarin actief het voortouw. We zijn een maatschappelijke en innovatieve onderneming die op inclusieve en vooruitstrevende wijze producten, afval- en grondstoffen inzamelt, verwerkt, hergebruikt en recyclet (Re-use, Re-pair, Re-cycle). Daarnaast leveren we energie en warmte, en zetten we ons continu in voor een schone, hele en veilige openbare ruimte. Op deze manier levert Meerlanden in deze regio, een bijdrage aan een mooie en circulaire leefomgeving, vandaag en morgen.