Aanbod aan Nederlands afval voor verbranding neemt af

In 2013 is in Nederland in totaal 7,5 miljoen ton afval verbrand. De verbrande hoeveelheid is met 1 procent toegenomen ten opzichte van 2012.

Van het verbrande afval is nog maar 5,9 miljoen ton uit Nederland afkomstig. Dit is 0,5 miljoen ton minder dan in 2012. In 2013 is het storten afgenomen tot 2,7 miljoen ton, waarvan 2,0 miljoen ton daadwerkelijk is gestort. De rest is toegepast als milieubeschermende voorziening op de stortlocatie. De hoeveelheid verwerkt gft-afval is afgenomen met 2 procent tot 1,3 miljoen ton. Aan grond is in 2013 4,0 miljoen ton verwerkt. De verwerking van baggerspecie fluctueert sterk. In 2013 is 3,2 miljoen ton verwerkt. Bekijk de grafiek (PDF, 38.5 kB) afvalverwerking. Dit alles blijkt uit de rapportage van de Werkgroep Afvalregistratie: Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2013.

Storten
Ontdoeners van afval hebben in 2011 geanticipeerd op de aangekondigde afschaffing van de stortbelasting op 1 januari 2012. Zij hebben te storten afval in 2011 tijdelijk opgeslagen en dit na 1 januari 2012 bij stortplaatsen aangeboden. In 2013 is het stortaanbod weer afgenomen. Het ligt nog wel boven het niveau van voor de afschaffing van de stortbelasting.

Verbranden
De hoeveelheid Nederlands afval dat in 2013 is verbrand in de afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) is afgenomen tot 5,9 miljoen ton. Dit is een afname van ongeveer 0,5 miljoen ton ten opzichte van 2012. De totale hoeveelheid verbrand afval in de Nederlandse AVI’s is licht toegenomen door de groei van ingevoerd afval uit het buitenland (1,6 miljoen ton). De totale hoeveelheid bedraagt in 2013 in totaal 7,5 miljoen ton. De geproduceerde energie bij afvalverbranding is toegenomen met 16 procent. De extra geproduceerde energie is geleverd als warmte aan industrie en als stadsverwarming.

Composteren en vergisten
Sinds enkele jaren is sprake van redelijk stabiel aanbod van gft-afval. In 2013 is deze ten opzichte van 2012 met 2 procent licht gedaald tot 1,3 miljoen ton. Hiervan is ruim 0,3 miljoen ton verwerkt in vergistingsinstallaties. Bij vergisten wordt behalve compost ook biogas gemaakt. Dit biogas wordt gebruikt voor de opwekking van energie. Naast gft-afval verwerken de installaties ook andere organische stromen, in 2013 in totaal 1,6 miljoen ton. Van het verwerkte gft-afval is 0,6 miljoen ton compost gemaakt. Groencomposteerders worden niet geënquêteerd voor de rapportage.

Grond en baggerspecie
Grond en baggerspecie zijn voor het eerst meegenomen in de rapportage. De gegevens vanaf 2009 zijn opgenomen. In 2013 is er 4,0 miljoen ton verontreinigde grond verwerkt. Daarnaast is nog 37 miljoen ton grond direct toegepast in bijvoorbeeld geluidswallen of wegfundering. Aan baggerspecie is in 2013 3,3 miljoen ton verwerkt. Ook baggerspecie wordt voor het grootste deel direct toegepast in de (water)bodem. In 2013 gaat het in totaal om 8,4 miljoen ton.

Afvalverwerking in Nederland
In Nederland ontstaat jaarlijks ongeveer 60 miljoen ton afval. Dit wordt op verschillende manieren verwerkt. Ongeveer 80 procent wordt gerecycled. Het composteren en vergisten van gft-afval valt onder recyclen. Het grootste deel van de rest wordt verbrand in afvalverbrandingsinstallaties, waarbij energie wordt teruggewonnen. Het afval dat niet gerecycled of verbrand kan worden, wordt milieuverantwoord gestort. In het rapport Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2013 staan gegevens over het verbranden en storten van afval. Verder wordt voor gft-afval gerapporteerd hoe dit verwerkt is. Ook grond en baggerspecie is opgenomen in het rapport. Dit wordt niet meegenomen in de totale hoeveelheid afval dat ontstaat in Nederland.

Werkgroep Afvalregistratie
De Werkgroep Afvalregistratie inventariseert jaarlijks de hoeveelheid verbrand, gestort, gecomposteerd/vergist afval en de verwerking van grond en baggerspecie in Nederland. In de werkgroep participeren het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging Afvalbedrijven en de afdelingen Bodem+ en Afval en Materialen van Rijkswaterstaat. De verzamelde gegevens worden gecontroleerd en vervolgens gerapporteerd. Voor 2013 zijn deze gegevens vastgelegd in het rapport Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2013. In het rapport is de verwerking van afval getalsmatig weergegeven. De gegevens van de werkgroep gelden als landelijk uitgangspunt en worden onder meer gebruikt voor de monitoring en evaluatie van de uitvoering van het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP2).