Uw privacy en de onafhankelijkheid van Afvalgids

Afvalgids is een onafhankelijke online marktplaats. U kunt hier zoeken naar de afvalinzamelaar/toeleverancier die voor uw bedrijf de beste dienstverlening/producten levert, en direct informatie en een offerte aanvragen.

 

Pijlers van het zakendoen met Afvalgids
Het management van Afvalgids, vinden het belangrijk om naar u toe duidelijk te zijn over de manier waarop wij zaken doen, en met name over de wijze waarop wij omgaan met de privacy. Hieronder zetten wij de Pijlers van het zakendoen, die wij belangrijk vinden, voor u uiteen.
Wij doen zaken op basis van vier principiële pijlers:

  • Afvalgids is een betrouwbare en solide webportal voor de dienstverlening en producten uit de afvalbranche;
  • Afvalgids biedt gebruikers van haar website de mogelijkheid tot objectief zoeken van de dienstverlening en of producten van verschillende aanbieders;
  • Bij Afvalgids is het verzenden van bedrijfs/persoonlijke gegevens en het online aanvragen van offertes    betrouwbaar en veilig;
  • Afvalgids respecteert uw privacy en behandelt uw bedrijfs/persoonlijke gegevens met uiterste zorgvuldigheid.

 

Privacy statement
Doel, principes en werkwijze van de verwerking van uw bedrijfs/persoonsgegevens. Afvalgids hecht er grote waarde aan dat de verwerking van Uw bedrijfs/persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van Uw privacy. Overigens vraagt Afvalgids alleen naar Uw bedrijfs/persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten. Wij verwerken Uw bedrijfs/persoonsgegevens als tussenpersoon voor het aanvragen van informatie en offertes. In dat geval moeten wij noodzakelijkerwijs Uw persoonsgegevens aan de door U geselecteerde bedrijven doorgeven. Anders dan in het hiervoor beschreven geval vindt geen doorgifte aan derden van Uw persoonsgegevens plaats, tenzij U daarvoor uitdrukkelijk toestemming verleent.

Wij verwerken Uw persoonsgegevens om U, als U daar prijs op stelt, te kunnen informeren over producten en diensten van een aantal gerenommeerde dienstverleners in Nederland. De door U verstrekte gegevens stellen ons in staat U te benaderen met, en te interesseren voor, dienstverlening en producten die op Uw persoonlijke situatie zijn toegesneden.

De verwerkte persoonsgegevens kunnen, al naar gelang de dienst die het betreft, verschillen. Wij verwerken alleen die bedrijfs/persoonsgegevens die in het voorkomende geval noodzakelijk zijn. M.a.w. wij zorgen ervoor dat voor elke soort verwerking alleen die bedrijfs/persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Verder geldt dat elke verwerking in overeenstemming is met de wet en deze op behoorlijke en zorgvuldige wijze geschiedt.

Voorts zij vermeld dat Uw gegevens als basis kunnen dienen voor onderzoek dat wij doen naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening en de dienstverlening van de met ons gelieerde bedrijven. De persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dan dus niet meer tot een individuele bedrijf/persoon herleidbaar.

Om U bij het bezoek aan de website van afvalgids te kunnen herkennen maken wij gebruik van Cookies.
Lees hier onze Cookieverklaring.

Afvalgids behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.

Inzage en correctie
Wanneer U reeds een relatie met ons heeft, kunt U ons om opgave vragen welke persoonsgegevens over Uzelf door ons geautomatiseerd worden verwerkt of in een bestand zijn opgenomen. Bij een eerste verzoek zal U z.s.m. per e-mail een kosteloos overzicht verstrekt worden. Bij eventuele volgende verzoeken kunnen wij hiervoor een vergoeding in rekening brengen. Bevat het door ons verstrekte overzicht onjuistheden, dan kunt U schriftelijk om correctie verzoeken. Dit verzoek moet aan de directie van Afvalgids worden gedaan. Binnen 8 weken ontvangt U bericht of aan dit verzoek kan worden voldaan.

Recht van verzet
Tenslotte wijzen wij erop, dat indien U geen prijs stelt op informatie over onze diensten en de producten van de met ons gelieerde dienstverleners / producenten, U dit schriftelijk kunt melden (Afvalgids, Postbus 81012, 3009 GA Rotterdam).

Managementbeweringen Afvalgids
De pijlers van het zakendoen worden door ons ten dele geconcretiseerd in een serie beweringen die objectief gecontroleerd kunnen worden. De criteria voor deze objectieve controle zijn, voor zover nodig, specifiek bij de beweringen aangegeven.

Afvalgids.nl is een initiatief van Afvalgids B.V.. Wij doen zaken met gerenommeerde bedrijven uit de afvalbranche. Door deze bedrijven zijn wij contractueel gerechtigd om de dienstverlening en/of producten te publiceren. De overige bedrijven worden alleen met n.a.w. gegevens vermeld.

Het management van Afvalgids wordt gevoerd door Afvalgids B.V. Deze besloten vennootschap staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Rotterdam sinds 18 september 2001 onder nummer 24324935.

Ons elektronisch zoekproces zoekt en vergelijkt de dienstverlening en producten van de inzamelaars/aanbieders. Het zoekresultaat komt tot stand door de gegevens die door u zijn ingevoerd te verwerken in de programmatuur zonder dat hierbij andere gegevens worden gebruikt dan door u zijn ingevoerd. Zaken als de hoogte van onze provisie spelen hierbij dus geen rol.

Om te zorgen dat u als klant een afgewogen keuze kunt maken voor de juiste dienst en/of het juiste product, vermelden wij bij het zoekresultaat van de verschillende dienstverleners een aantal onderscheidende elementen zoals certificering,kengetallen en product voorwaarden.

Afvalgids beïnvloedt deze zoekresultaten niet door bepaalde factoren zwaarder of minder zwaar te laten meewegen in het resultaat. Alleen u kunt het resultaat beïnvloeden door op bepaalde elementen te selecteren. De uitkomsten uit zoekresultaten worden aan u getoond zonder dat wij hierop wijzigingen aanbrengen. U ontvangt van de desbetreffende dienstverlener(s) de offertes en/of informatie die wij naar aanleiding van uw aanvraag ontvangen. Deze informatie ontvangt u van en onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende dienstverlener(s). Voor afwijkingen en of onjuistheden, ten opzichte van de gegeven informatie op de site, is Afvalgids nooit aansprakelijk.

De bestanden met bedrijfs/persoonsgegevens van Afvalgids worden in een database verzameld en opgeslagen. In het privacy statement kunt u meer lezen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Om u bij het bezoek aan de website van Afvalgids te kunnen herkennen maken wij gebruik van Cookies. Dit zijn kleine bestanden die naar uw browser worden gestuurd en op uw pc worden opgeslagen. Daarnaast gebruiken wij Cookies voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze website. Zie ook onze Cookieverklaring

Namens het management van Afvalgids,

Robert Verwaal
Algemeen Directeur Afvalgids B.V.

Volg ons ook via